Przejdź do głównej zawartości
Przejdź do głównej zawartości

OGRANICZONA GWARANCJA NA SPRZĘT

Dziękujemy za zakup urządzenia firmy NETGEAR.

                                                                                     Ważne!

Aby zarejestrować zakupione urządzenie i uzyskać potwierdzenie terminu obowiązywania gwarancji oraz aby przeglądać ogólne informacje dotyczące wyrobu i dokumentacji, należy odwiedzić stronę internetową pod poniższym adresem:

https://my.netgear.com/register.aspx

Należy zachować paragon/fakturę VAT, jako dowód zakupu.

a W JAKI SPOSÓB PRAWO KONSUMENCKIE ODNOSI SIĘ DO NINIEJSZEJ GWARANCJI?

NINIEJSZA GWARANCJA NADAJE REGULOWANE PRAWEM UPRAWNIENIA, ZAŚ KLIENT MOŻE PRZY TYM BYĆ OBJĘTY INNYM PRAWAMI/PRZEPISAMI, MOGĄCYMI SIĘ RÓŻNIĆ W POSZCZEGÓLNYCH KRAJACH.
O ILE PRZEPISY PRAWA NIE STANOWIĄ INACZEJ, NETGEAR NIE WYKLUCZA, ANI TEŻ NIE OGRANICZA LUB ZAWIESZA INNYCH, POSIADANYCH PRZEZ NABYWCĘ PRAW, OBEJMUJĄCYCH PRAWA, KTÓRE MOGĄ WYNIKAĆ Z NIEZGODNOŚCI UMOWY SPRZEDAŻY. CELEM PEŁNEGO ZROZUMIENIA PRZYSŁUGUJĄCYCH PRAW, NALEŻY SIĘ ZAPOZNAĆ Z PRAWEM I PRZEPISAMI KRAJU, W JAKIM SIĘ MIESZKA.

UWAGA DLA NASZYCH KLIENTÓW POLSKICH: NALEŻY ZAUWAŻYĆ, ŻE NINIEJSZA GWARANCJA STANOWI UZUPEŁNIENIE DO WSZELKICH USTAWOWYCH PRAW STOSOWANYCH W POLSCE, ODNOSZĄCYCH SIĘ DO ZAKUPIONYCH TOWARÓW WEDŁUG POLSKIEGO PRAWA KONSUMENCKIEGO.

Jeżeli statutowe gwarancje obowiązują zgodnie z Polskim prawem konsumenckim, gwarancji tych nie można wyłączyć – w związku, z czym, klient-nabywca jest uprawniony do wymiany lub zwrotu kosztów na pokrycie dużej awarii/wady oraz w drodze rekompensaty z tytułu jakiejkolwiek przewidywalnej straty lub szkody. Klient-nabywca jest również uprawniony do objęcia uszkodzonego urządzenia naprawą lub wymianą, jeżeli dane urządzenie nie wykazuje akceptowalnej, jakości, a stwierdzona usterka nie stanowi poważnego uszkodzenia.
Standardowy serwis gwarancyjny, oferowany przez firmę NETGEAR w Polsce,  jest dostępny pod adresem:

https://my.netgear.com/registration/login.aspx 

Jeżeli Klient posiada numer autoryzacji zwrotu, podany przez serwis techniczny firmy NETGEAR, wówczas należy wysłać uszkodzony wyrób pod następujący adres:

                                                                                 ANOVO Polska Sp. z o.o 

                                                                                 Pietrzykowice ul.Fabryczna 20c

                                                                                 55-080 Katy Wroclawskie

                                                                                 POLAND

Dla uzyskania standardowego wsparcia gwarancyjnego ze strony firmy NETGEAR w Polsce, należy zadzwonić pod numer: 22 583 43 81

PRODUKTY OBJĘTE NINIEJSZĄ GWARANCJĄ

Tak jak to stwierdzono powyżej, korzyści dla konsumenta, wynikające z niniejszej gwarancji firmy NETGEAR, nie wykluczają żadnych innych praw lub uprawnień do rekompensat dla danego konsumenta w ramach, obowiązującego prawa odnoszącego się do towarów lub usług, do których odnosi się niniejsza gwarancja. Niniejsza gwarancja obowiązuje dla wszystkich produktów NETGEAR, zakupionych w autoryzowanym przez NETGEAR punkcie sprzedaży.

Niestety, spotyka się witryny internetowe i dealerów, twierdzących, że są autoryzowanymi przez NETGEAR sprzedawcami, a którymi faktycznie nie są. Produkty, sprzedawane na takich witrynach lub przez tych dealerów, nie posiadają gwarancji wystawionej przez firmę NETGEAR. Przy dokonywaniu zakupu produktu poprzez nieautoryzowaną stronę internetową lub u nieautoryzowanego dealera, podejmuje się ryzyko, że wyroby te mogą być podrabianie, używane, wadliwe lub też projektowane w sposób uniemożliwiający ich stosowanie w danym kraju. Należy chronić siebie i wyrób NETGEAR, upewniając się, że dokonany zakup został zrealizowany u autoryzowanego sprzedawcy. W przypadku jakichkolwiek pytań odnośnie autoryzowanych sprzedawców, należy odwiedzić naszą stronę internetową www.netgear.pl

CO OBEJMUJE GWARANCJA, UDZIELANA PRZEZ FIRMĘ NETGEAR?

Firma NETGEAR obejmuje gwarancją swoje wyroby w ich oryginalnych opakowaniach, która dotyczy defektów materiałowych i wykonawczych, pod warunkiem, że wyroby te były stosowane w normalnych warunkach i zgodnie ze swoim przeznaczeniem.
Okresy wszystkich, udzielanych przez NETGEAR gwarancji zaczynają się liczyć od daty zakupu. NALEŻY ZACHOWAĆ KOPIĘ PARAGONU/FAKTURY, JAKO DOWÓD ZAKUPU URZĄDZENIA. Przedział czasowy ograniczonej gwarancji jest różny, zależnie od rodzaju zakupionego wyrobu firmy NETGEAR. Aby określić okres gwarancji dla danego wyrobu, należy wejść na stronę internetową www.netgear.pl zawierającą dane szczegółowe poszczególnych wyrobów.
Wszystkie gwarancje, udzielane przez firmę  NETGEAR (przeciwnie do gwarancji ustawowych lub niepodlegających wykluczeniu gwarancji ustawowych) - w tym, gwarancje dorozumiane, obowiązują wyłącznie przez okres czasu, w którym dany wyrób NETGEAR znajduje się w posiadaniu “oryginalnego nabywcy” wyrobu. Dla celów niniejszej gwarancji, “oryginalny nabywca, „, jest to pierwszy nabywca danego wyrobu z firmy NETGEAR lub od autoryzowanego przez NETGEAR sprzedawcy. Wszystkie, udzielane przez NETGEAR, ograniczone gwarancje  – w tym gwarancje dożywotnie – nie mogą być przenoszone, ani przekazywane.
Niektóre podzespoły aktualnie stosowanych wyrobów NETGEAR, takich jak twarde dyski i zasilacze, mogą mieć przyznane gwarancje o okresie ważności różniącym się od okresu gwarancji zasadniczego wyrobu NETGEAR.

W STOPNIU DOPUSZCZALNYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO, NINIEJSZA GWARANCJA, JAK I WSZELKIE GWARANCJE DOROZUMIANE, STANOWIĄ GWARANCJE WYŁĄCZNE I ZASTĘPUJĄ WSZELKIE INNE GWARANCJE LUB WARUNKI, WYRAŻONE LUB DOROZUMIANE. NIEKTÓRE PAŃSTWA NIE ZEZWALAJĄ NA OGRANICZENIA DŁUGOŚCI OBOWIĄZYWANIA GWARANCJI DOROZUMIANYCH, TAK, WIĘC POWYŻSZE OGRANICZENIE MOŻE SIĘ W NIEKTÓRYCH WARUNKACH NIE STOSOWAĆ.

CZEGO NIE OBEJMUJE GWARANCJA, UDZIELANA PRZEZ FIRMĘ NETGEAR?

Niniejsza gwarancja nie obowiązuje, jeżeli wyrób firmy NETGEAR zostanie uszkodzony w transporcie, transporcie wewnętrznym lub w czasie rozładunku, magazynowaniu, w skutek wypadku, nieprawidłowego użytkowania lub jeżeli był stosowany lub konserwowany w sposób niezgodny z instrukcją użytkowania wyrobu, jeżeli został w jakikolwiek sposób zmodyfikowany lub jeżeli jego numer seryjny został usunięty lub zniszczony. Naprawa lub modyfikacje wyrobu przez jakąkolwiek osobę fizyczną lub prawną, inną niż firma NETGEAR lub autoryzowany przez nią agent serwisowy, spowoduje unieważnienie niniejszej gwarancji.

ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI NABYWCY-UŻYTKOWNIKA

Aby zamówić serwis gwarancyjny w ramach udzielonej przez NETGEAR gwarancji  w okresie jej obowiązywania, zgodnie z przedstawionymi powyżej warunkami, należy przedłożyć ważną reklamację do firmy NETGEAR, poprzez:

        1. uzyskanie numeru RMA drogą kontaktu z działem wsparcia technicznego firmy NETGEAR;

        2. zwrot (koszty transport pokrywa zgłaszający reklamację użytkownik) uszkodzonego wyrobu na adres, podany przez działa wsparcia technicznego firmy NETGEAR oraz

        3. dostarczenie firmie NETGEAR dowodu zakupu wyrobu z datą.


Firma NETGEAR nie będzie akceptować przesyłek za pobraniem (bez opłaconego transportu) w ramach serwisu gwarancyjnego, natomiast wyroby na wymianę będą przesyłane do Klienta na koszt firmy NETGEAR po spełnieniu wymienionych powyżej, trzech warunków. Wyroby przesłane do naprawy mogą zostać wymienione przez wyroby regenerowane tego samego typu. Do naprawy wyrobów mogą być również stosowane części regenerowane lub używane. Jeżeli firma NETGEAR, na mocy swojej decyzji, uzna, że nie jest w stanie dokonać wymiany uszkodzonego wyrobu, wówczas zwróci użytkownikowi wyrobu równowartość jego ceny zakupu, pomniejszoną o kwotę amortyzacji.

JEŻELI ZAKUPIONY WYRÓB NETGEAR PRZECHOWUJE INFORMACJE PROGRAMY, DANE I INNE TRESCI, NALEŻY OKRESOWO WYKONYWAĆ KOPIE ZAPASOWE INFORMACJI ZAWARTYCH W PAMIĘCI URZĄDZENIA DLA OCHRONY JEGO ZAWARTOŚCI ORAZ JAKO ŚRODEK OSTROŻNOŚCI NA WYPADEK NIEOCZEKIWANEJ AWARII. W TRAKCIE SERWISU KONSERWACYJNEGO LUB PRZY WYKONYWANIU INNYCH CZYNNOŚCI TECHNICZNYCH, MOŻLIWE JEST UTRACENIE ZAWARTOŚCI PAMIĘCI LUB TEŻ ICH PRZEMIESZCZENIE LUB PRZEFORMATOWANIE. W TAKIM PRZYPADKU, ANI FIRMA NETGEAR ANI JEJ AGENCI NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK STRATY PROGRAMÓW, DANYCH ANI ŻADNYCH INNYCH INFORMACJI, ZAPISANYCH W PAMIĘCI LUB W INNEJ CZĘŚCI SERWISOWANEGO WYROBU NETGEAR.

ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI FIRMY NETGEAR


Pod warunkiem wypełniania przez użytkownika swoich zobowiązań w przedstawionym powyżej zakresie odpowiedzialności, firma NETGEAR, zależnie od swojej decyzji, wymieni posiadany przez użytkownika wyrób na wyrób taki sam lub na jego funkcjonalny odpowiednik w trybie nieodpłatnym (z wyjątkiem omówionych powyżej opłat transportowych).

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI


Z WYJĄTKIEM ZAPISÓW NINIEJSZEJ GWARANCJI ORAZ W MAKSYMALNYM STOPNIU, DOPUSZCZONYM PRZEZ PRAWO, FIRMA NETGEAR NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE SPECJALNE, PRZYPADKOWE, POŚREDNIE LUB WYNIKOWE SZKODY – W TYM, BEZ OGRANICZEŃ, ZA SZKODY WYNIKAJĄCE ZE STOSOWANIA LUB NIEPRAWIDŁOWEGO DZIAŁANIA WYROBU NETGEAR, POGORSZENIA LUB UTRATY DANYCH, ZA STRATY ZYSKÓW LUB PRZYCHODÓW, KOSZTY URZĄDZEŃ WYMIENIONYCH (CZĘŚCI ZAMIENNYCH) LUB KOSZTY ODZYSKU, PROGRAMOWANIA LUB ODTWARZANIA JAKIEGOKOLWIEK PROGRAMU LUB ZA DANE, PRZECHOWYWANE W WYROBIE NETGEAR LUB Z NIM STOSOWANE, NAWET, JEŻELI FIRMA NETGEAR ZOSTANIE WCZEŚNIEJ POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI TAKICH SZKÓD.

NIEKTÓRE KRAJE NIE DOPUSZCZAJĄ WYKLUCZENIA LUB OGRANICZENIA SZKÓD PRZYPADKOWYCH LUB WYNIKOWYCH, TAK, WIĘC POWYŻSZE OGRANICZENIE LUB WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI MOŻE TU NIE OBOWIĄZYWAĆ.

WYŁĄCZENIA I OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI, USTALONE W NINIEJSZYM DOKUMENCIE, NIE WPŁYWAJĄ NA USTAWOWE PRAWA, OKREŚLONE POLSKIM PRAWEM KONSUMENCKIM.

Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów, mogących obowiązywać w ramach Polskiego Prawa Konsumenckiego, w najpełniejszym zakresie dopuszczanym przez prawo i z wyjątkiem swoistych zapisów w niniejszym dokumencie, gwarancje i rekompensaty w niniejszej umowie gwarancyjnej zastępują wszelkie inne gwarancje, ustne lub pisemne, wyrażone lub dorozumiane. Wszelkie inne gwarancje zostają wyraźnie wyłączone.