Przejdź do głównej zawartości
Przejdź do głównej zawartości

Dyrektywa dotycząca baterii/akumulatorów

Dyrektywa w sprawie baterii i akumulatorów (2006/66/WE)

Dyrektywa dot. ograniczenia substancji niebezpiecznych w bateriach i akumulatorach została uchwalona przez Wspólnotę Europejską (WE). Dyrektywa 2006/66/WE w sprawie baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów (zmieniona dyrektywą 2013/56/UE) (zwana dalej „dyrektywą”) zawiera kilka wymogów dotyczących baterii. Dyrektywa dotyczy producentów sprzętu elektrycznego i elektronicznego, których produkty są wyposażone w baterie i akumulatory zawierające kadm i rtęć. Dyrektywa nakłada surowe ograniczenia dotyczące stosowania tych substancji, wymaga, aby przekreślony symbol pojemnika na kółkach widniał na baterii lub opakowaniu i wzywa do udziału w systemie odbierania produktów sprzedawanych w Unii Europejskiej.

Dyrektywa nakłada na producentów (wytwórców, dystrybutorów i sprzedawców) obowiązek: 

  • zarejestrowania się w organie regulacyjnym zajmującym się bateriami i akumulatorami w każdym państwie członkowskim;
  • dołączenia do programu odzyskiwania i recyklingu. Terminy różnią się w zależności od państwa członkowskiego.

Firma NETGEAR Inc. współpracuje obecnie z dostawcami, dystrybutorami, partnerami i klientami w celu zapewnienia zgodności firmy NETGEAR z dyrektywą w sprawie baterii/akumulatorów.

 

Programy recyklingu baterii/akumulatorów, do których dołączono

 

Kraj

Program

Numer rejestracyjny baterii/akumulatora

Łącze

Dania

Elretur

Nie dotyczy

www.elretur.dk

Francja

Screlec

FR023871_06AX71

www.screlec.fr

Niemcy

LANDBELL

21001859

www.landbell.de

Włochy

ERP IT

IT18070P00004851

www.erp-recycling.org

Irlandia

ERP IE

866WB

www.erp-recycling.org

Holandia

Stibat

Nie dotyczy

www.stibat.nl

Szwecja

El-Kretsen

5164029349

www.el-kretsen.se

Hiszpania

Ecotic (Ecopilas)

1645

www.ecotic.es

Wielka Brytania

ERP UK

BPRN06307

www.erp-recycling.org