Przejdź do głównej zawartości
Przejdź do głównej zawartości

Zgodność z przepisami i z wymogami ochrony środowiska

Dostarczanie klientom wysokiej jakości wyrobów, zgodnych z prawnymi przepisami, standardami i wymogami, jest dla nas bardzo istotne.  Wyroby NETGEAR są poddawane rygorystycznym badaniom i procesom certyfikacyjnym, odnoszącym się do wszelkich aspektów zgodności z przepisami – w tym, ale nie tylko, do kompatybilności elektromagnetycznej (EMC), bezpieczeństwa, urządzeń przenośnych i telekomunikacyjnych. Firma NETGEAR przestrzega wszelkie obowiązujące ustawy, dyrektywy, normy i przepisy przemysłowe. Wyroby są odpowiednio znakowane, co potwierdza ich niewyłączną zgodność z wymienionymi przepisami i dokumentami: normy Federalnej Komisji Łączności (FCC - Federal Communication Commission), dyrektywy Unii Europejskiej (znak CE), japońskie normy VCCI, australijskie normy RCM, jak i normy i wymagania innych krajów. Deklaracje zgodności są archiwizowane i na życzenie mogą zostać udostępnione.


Dyrektywa dotycząca ograniczeń w stosowaniu substancji niebezpiecznych (RoHS)
Dyrektywa dotycząca zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE)
Dyrektywa dotycząca ogólnego bezpieczeństwa wyrobów
Dyrektywa bateryjna


>    Rozporządzenie REACH, dotyczące rejestracji, oceny i dopuszczenia do stosowania substancji
      chemicznych
>    Dyrektywa dotycząca produktów wykorzystujących energię (ErP)
>    Dyrektywa opakowaniowa Unii Europejskiej
>    Ładowarka – Kodeks postępowania dotyczący efektywnego wykorzystywania energii
>    Przestrzeganie przepisów celnych USA 


Korporacyjny zespół ds. zgodności postępowania z wymogami ochrony środowiska prowadzi stosowne badania w zakładach produkcyjnych stron trzecich z częstości co najmniej raz do roku.  Przepisy środowiskowe, ograniczające stosowanie substancji niebezpiecznych w urządzeniach elektrycznych i elektronicznych, obowiązują aktualnie na całym świecie, przy czym poszczególne kraje często wprowadzają dodatkowo własne przepisy do środowiskowego krajobrazu. Firma NETGEAR zobowiązuje się do przestrzegania i tych lokalnych przepisów. Aby podjęte zobowiązanie zostało wypełnione, również i nasi dostawcy są zobowiązywani do wspierania działań firmy NETGEAR na rzecz przestrzegania postanowień dyrektyw RoHS i REACH.


Do współpracy z naszymi dostawcami w zakresie uzyskiwania danych o poszczególnych podzespołach, firma NETGEAR zakontraktowała firmę Greensoft Inc., wiodącego w skali przemysłowej dostarczyciela materiałowych baz danych i usług. Uzyskiwane za jej pośrednictwem informacje obejmują, ale nie tylko:

>    właściwe, wymagane do zamówienia numery części
>    status cyklu żywotności podzespołu
>    informacje, dotyczące zgodności danego podzespołu z dyrektywą RoHS, obejmująca wystawione
      świadectwa zgodności
>    pełne ujawnienie składu chemicznego materiału
>    świadectwa REACH SVHC
>    formularze EICC dotyczące „konfliktowych minerałów”

Powyższe dane nie tylko ułatwiają ocenę zgodności z wymogami ochrony środowiska (Environmental Compliance) i w odniesieniu do ograniczeń stosowania chemicznych substancji, ale też uwrażliwia nas bardziej na wymagania klienta i obowiązujące go przepisy.


Minerały konfliktowe
W sierpniu 2012, Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC - United States Securities and Exchange Commission) opublikowała ostateczne zasady dla firm, stosujących “konfliktowe materiały”, obejmujące cynę, tantal, tungsten i złoto oraz ich wyroby. Z naszej strony, współpracujemy ściśle z naszymi dostawcami i aktualnie trwa proces oceny zgodności naszej działalności z zasadami SEC.


Kliknij tutaj dla zapoznania się z oświadczeniem firmy NETGEAR, dotyczącym polityki firmy w zakresie konfliktowych minerałów.