Ga naar de hoofdinhoud
Ga naar de hoofdinhoud

BEPERKTE HARDWAREGARANTIE

Bedankt dat u voor NETGEAR-producten hebt gekozen.

Belangrijk!

Als u uw product wilt registreren, de gratis ondersteuningsperiode wilt ontvangen en algemene productinformatie en -documentatie wilt bekijken, dient u in uw webbrowser te gaan naar: 

https://my.netgear.com/register.aspx

Om recht te hebben op garantie voor uw NETGEAR Business-producten (www.netgear.com/business),MOET u uw product binnen 90 dagen na aankoop registreren via https://www.netgear.com/mynetgear of https://insight.netgear.com of de NETGEAR Insight-app (beschikbaar in de Google Play store of de Apple App Store). Garantie voor producten met ProSAFE Limited Lifetime Warranty, met uitzondering van volledig beheerde switches, eindigt vijf jaar nadat het product hier is vermeld als NETGEAR Business Products "End of Life" of EOL . Op Fully Managed Switches https://www.netgear.com/business/products/switches/managed/ wordt levenslange garantie gegeven, zolang de oorspronkelijke bonafide eindgebruiker het product blijft bezitten of gebruiken.

Bewaar uw ontvangstbewijs als aankoopbewijs.
HOE CONSUMENTENRECHT ZICH VERHOUDT TOT DEZE GARANTIE

DEZE GARANTIE GEEFT U SPECIFIEKE WETTELIJKE RECHTEN, EN U HEBT MOGELIJK ANDERE RECHTEN DIE PER STAAT, PROVINCIE OF LAND VERSCHILLEN. 

BEHALVE WANNEER WETTELIJK TOEGESTAAN, ZAL NETGEAR ANDERE RECHTEN DIE U HEBT, MET INBEGRIP VAN DE RECHTEN DIE VOORTVLOEIEN UIT DE NIET-NALEVING VAN EEN VERKOOPCONTRACT, NIET UITSLUITEN, BEPERKEN OF OPSCHORTEN. VOOR EEN GOED BEGRIP VAN UW RECHTEN DIENT U DE WETTEN VAN UW STAAT, PROVINCIE OF LAND TE RAADPLEGEN.

VOOR ONZE AUSTRALISCHE KLANTEN: HOUD ER REKENING MEE DAT DEZE GARANTIE EEN AANVULLING IS OP DE WETTELIJKE RECHTEN IN AUSTRALIË MET BETREKKING TOT UW GOEDEREN DIE, OVEREENKOMSTIG AUSTRALISCH CONSUMENTENRECHT, NIET KUNNEN WORDEN UITGESLOTEN. Onze producten worden geleverd met garanties die niet kunnen worden uitgesloten onder Australisch consumentenrecht. U hebt recht op een vervanging of terugbetaling bij een ernstig defect en vergoeding voor enige andere redelijkerwijs te verwachten verlies of schade. U hebt ook het recht om de goederen te laten repareren of vervangen als de goederen niet van acceptabele kwaliteit zijn en het defect niet tot een ernstige storing leidt. 

Voor standaard NETGEAR-garantieondersteuning in Australië kunt u bellen met 1 300 361 254. Als u een retourautorisatienummer hebt gekregen van de technische ondersteuning van NETGEAR, stuurt u het product naar het volgende adres:

 

BRIGHTSTAR LOGISTICS PTY LTD.

T.a.v. NETGEAR Returns

Door 7, 11-13 ASH ROAD,

PRESTONS,

NSW 2170

 

Voor standaard NETGEAR-garantieondersteuning in de Verenigde Staten kunt u contact opnemen met:

 

NETGEAR, Inc.

350 E. Plumeria, Dr.

San Jose, CA. 95134

 

PRODUCTEN DIE ONDER DEZE GARANTIE VALLEN

Zoals hierboven aangegeven, sluiten de voordelen voor de consument die door deze NETGEAR-garantie worden geboden, geen andere rechten en rechtsmiddelen van de consument onder enig recht met betrekking tot de goederen en diensten waarop de garantie betrekking heeft uit. Deze garantie is van toepassing op alle NETGEAR-producten die u bij een erkende NETGEAR-wederverkoper hebt aangeschaft.

Ons beleid is om productgaranties aan te bieden en alleen services uit te voeren op producten die bij een erkende NETGEAR-wederverkoper zijn gekocht en alleen wanneer vergezeld van een aankoopbewijs. Als u een NETGEAR-product bij een niet-erkende wederverkoper koopt of als het oorspronkelijke serienummer van de fabriek is verwijderd, onleesbaar is gemaakt of is gewijzigd, is deze NETGEAR-garantie niet geldig.

Helaas zijn er enkele websites en dealers die beweren dat ze een erkende NETGEAR-wederverkoper zijn, maar dat niet zijn. Voor producten die op deze websites of van deze dealers worden gekocht, geldt geen garantie van NETGEAR. Wanneer u producten koopt van een niet-erkende website of dealer, loopt u het risico dat deze producten vervalst, gebruikt, of defect zijn of niet geschikt voor gebruik in uw land zijn. Bescherm uzelf en uw NETGEAR-product door ervoor te zorgen dat u alleen NETGEAR-producten bij een erkende wederverkoper koopt. Als u vragen hebt over erkende wederverkopers, gaat u naar onze website.

WAT ONDER DEZE GARANTIE VALT

NETGEAR garandeert dat de producten in de originele verpakking vrij zijn van materiaal- en fabricagefouten wanneer de producten normaal worden gebruikt voor hun beoogde doeleinden.

Alle beperkte garanties van NETGEAR beginnen op de aankoopdatum. BEWAAR EEN KOPIE VAN UW ONTVANGSTBEWIJS ALS AANKOOPBEWIJS. De duur van de beperkte garantie is afhankelijk van het NETGEAR-product dat u hebt gekocht. Raadpleeg de productgegevenspagina's op netgear.com om de garantieperiode voor uw specifieke NETGEAR-product te bepalen.

Alle NETGEAR-garanties (in tegenstelling tot wettelijke garanties of niet-uitsluitbare wettelijke garanties), met inbegrip van impliciete garanties, zijn alleen geldig gedurende de periode dat het NETGEAR-product eigendom is van de "oorspronkelijke koper" van het product. De "oorspronkelijke koper" is voor de doeleinden van deze garantie de eerste koper van het product van NETGEAR of van een door NETGEAR erkende wederverkoper. Alle beperkte garanties van NETGEAR, inclusief levenslange garanties, zijn niet overdraagbaar.

Er zijn enkele onderdelen van huidige NETGEAR-producten, zoals harde schijven, batterijen en voedingen, die een garantieduur hebben die afwijkt van het onderliggende NETGEAR-product.

VOOR ZOVER TOEGESTAAN VOLGENS DE TOEPASSELIJKE WETGEVING ZIJN DEZE GARANTIE EN ALLE IMPLICIETE GARANTIES UW EXCLUSIEVE GARANTIES EN ZIJ VERVANGEN ALLE ANDERE GARANTIES OF VOORWAARDEN, EXPLICIET OF IMPLICIET. IN BEPAALDE STATEN ZIJN BEPERKINGEN VAN DE DUUR VAN EEN IMPLICIETE GARANTIE NIET TOEGESTAAN, WAARDOOR BOVENSTAANDE BEPERKING MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING IS.

WAT NIET ONDER DE NETGEAR-GARANTIE VALT

Deze garantie geldt niet indien het NETGEAR-product defect is als gevolg van schade door vervoer, overslag, opslag, ongeluk, misbruik of verkeerd gebruik, of als het product is gebruikt of onderhouden op een wijze die niet voldoet aan de handleidingsinstructies, op enigerlei wijze is veranderd, of een beschadigd dan wel verwijderd serienummer heeft. Voor NETGEAR-producten waarin vervangbare batterijen kunnen worden gebruikt, wordt het gebruik van alleen niet-vervalste en niet-oplaadbare batterijen van hoge kwaliteit aanbevolen. In deze producten kan het gebruik van oplaadbare batterijen of minderwaardige batterijen die schade aan uw NETGEAR-product kunnen aanbrengen, leiden tot vervallen van de garantie. Bij reparatie of aanpassing van het product door anderen dan NETGEAR of een door NETGEAR erkende vertegenwoordiger vervalt deze garantie.

UW VERANTWOORDELIJKHEDEN

Om de garantieservice onder deze NETGEAR-garantie te verkrijgen, dient u, zoals hierboven beschreven, tijdens de garantieperiode van het NETGEAR-product een geldige claim in te dienen bij NETGEAR door:

    1. een RMA-nummer te verkrijgen door contact op te nemen met de technische ondersteuning van NETGEAR;

    2. het defecte product te retourneren (verzendkosten voor uw rekening) naar het adres dat door de technische ondersteuning van NETGEAR is verstrekt; en

    3. NETGEAR een bewijs van de oorspronkelijke aankoopdatum te verstrekken.

NETGEAR accepteert geen afhaalzendingen voor garantieservice, maar vervangende producten worden op kosten van NETGEAR aan u geretourneerd na het uitvoeren van bovenstaande drie stappen. Goederen die voor reparatie worden aangeboden, kunnen worden vervangen door gereviseerde goederen van hetzelfde type in plaats van het gerepareerde product. Gereviseerde of gebruikte onderdelen kunnen worden gebruikt om de goederen te repareren. Indien NETGEAR, naar eigen goeddunken, het defecte product niet kan vervangen, zal het de aankoopprijs van het product minus afschrijving terugbetalen.

INDIEN UW NETGEAR-PRODUCT IN STAAT IS SOFTWAREPROGRAMMA'S, GEGEVENS EN ANDERE INFORMATIE OP TE SLAAN, DIENT U PERIODIEK BACK-UPEXEMPLAREN TE MAKEN VAN DE INFORMATIE OP DE OPSLAGMEDIA OM DE INHOUD TE BESCHERMEN EN ALS EEN VOORZORGSMAATREGEL TEGEN MOGELIJK OPERATIONELE STORINGEN. TIJDENS DE GARANTIESERVICE OF ENIGE ANDERE TECHNISCHE ONDERSTEUNING IS HET MOGELIJK DAT DE INHOUD VAN DE OPSLAGMEDIA VAN HET NETGEAR-PRODUCT VERLOREN RAAKT, VERVANGEN WORDT OF HERFORMATTEERD WORDT. IN DAT GEVAL ZIJN NETGEAR EN ZIJN VERTEGENWOORDIGERS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR VERLIES VAN SOFTWAREPROGRAMMA'S, GEGEVENS OF ANDERE INFORMATIE OPGESLAGEN OP DE OPSLAGMEDIA OF ENIG ANDER ONDERDEEL VAN HET NETGEAR-PRODUCT DAT WORDT ONDERHOUDEN.

 

VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN NETGEAR

Zolang u aan uw verplichtingen onder "UW VERANTWOORDELIJKHEDEN" hierboven voldoet, zal NETGEAR uw product naar eigen goeddunken kosteloos vervangen door hetzelfde of functioneel gelijkwaardige product (met uitzondering van de verzendkosten zoals hierboven vermeld).

 

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

BEHALVE ZOALS BEPAALD IN DEZE GARANTIE EN VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN, IS NETGEAR NIET AANSPRAKELIJK VOOR BIJZONDERE, INCIDENTELE, INDIRECTE OF GEVOLGSCHADE, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, SCHADE ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK OF DE UITVAL VAN NETGEAR-PRODUCTEN, AANTASTING OF BESCHADIGING VAN GEGEVENS, VERLIES VAN WINST OF OMZET, KOSTEN VOOR VERVANGENDE GOEDEREN OF KOSTEN VAN HERSTEL, PROGRAMMEREN OF REPRODUCEREN VAN EEN PROGRAMMA OF GEGEVENS OPGESLAGEN IN OF GEBRUIKT MET HET NETGEAR-PRODUCT, ZELFS ALS NETGEAR VOORAF OP DE HOOGTE WAS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.

IN BEPAALDE STATEN (OF LANDEN OF PROVINCIES) IS DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN INCIDENTELE SCHADE OF GEVOLGSCHADE NIET TOEGESTAAN, ZODAT DE BOVENSTAANDE BEPERKING OF UITSLUITING MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING IS.

DE UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID DIE IN DIT DOCUMENT ZIJN UITEENGEZET, ZIJN NIET VAN INVLOED OP UW WETTELIJKE RECHTEN ONDER HET CONSUMENTENRECHT VAN AUSTRALIË OF HET CONSUMENTENRECHT VAN DE VERENIGDE STATEN. Behoudens eventuele wettelijke rechten die u hebt krachtens de consumentenwetgeving van Australië of de consumentenwetgeving van de Verenigde Staten, voor zover dit wettelijk is toegestaan en behalve zoals specifiek in dit document is bepaald, zijn de garanties en rechtsmiddelen in deze garantieovereenkomst exclusief en in plaats van alle andere overeenkomsten, mondeling of schriftelijk, uitdrukkelijk of impliciet. Alle andere garanties zijn uitdrukkelijk uitgesloten.

Op deze garantie is de wetgeving van het land waarin het NETGEAR-product is aangeschaft van toepassing.