Skip to main content
Skip to main content

NETGEAR Wettelijke vermeldingen

 

Wettelijke vermeldingen

Conform Boek VI van het Wetboek van economisch recht is Netgear verplicht om de gebruiker de volgende precontractuele informatie te verstrekken.

De onderstaande informatie maakt integraal deel uit van de overeenkomst op afstand tussen Netgear en de gebruiker van de diensten en goederen.

Identiteit van de onderneming:

Netgear

Onderneming Ingeschreven onder de naam Netgear International Limited bij de Companies Registration Office in Ierland

Ondernemingsnummer: 409506

NETGEAR International Limited, Eerste Verdieping, Blok 3, University Technology Centre, Curraheen Road, Cork, Ierland.

Tel.: +3280075932

e-mail: storenl@netgear.com/customer.service@netgear.com

Goederen en diensten

Wanneer u via onze webwinkel goederen of diensten bestelt, zorgen wij ervoor dat u alle nodige informatie krijgt over de belangrijkste kenmerken en functionaliteiten ervan.

Wij streven er ook naar u te informeren over de compatibiliteit en interoperabiliteit van de goederen en diensten met digitale elementen, digitale inhoud of digitale diensten waarvan wij redelijkerwijs op de hoogte zijn.

Onze prijzen zijn vaste prijzen.

Wijze van totstandkoming van de overeenkomst en betalingsmodaliteiten

De overeenkomst komt tot stand door het plaatsen van een bestelling op de website of de App, aan deze wijze van totstandkoming zijn geen kosten verbonden.

De uitvoering van de diensten en de levering van de goederen van Netgear zullen worden uitgevoerd in overeenstemming met de volgende modaliteiten (tenzij uitdrukkelijk anders vermeld op de bestelbon): 

• Betalingsmodaliteiten

Met betrekking tot de dienstverlening:

Betaling geschiedt middels de betalingsmethode van uw keuze uit die welke op het moment van aankoop worden aangeboden. Vanaf dat moment is de prijs opeisbaar. Elke vertraging kan leiden tot de betaling van verwijlinteresten en tot gerechtelijke stappen waarin de wet voorziet.

Met betrekking tot de levering van goederen:

Betaling geschiedt middels de betaalmethode van uw keuze uit die welke op het moment van aankoop worden aangeboden. Vanaf dat moment is de prijs opeisbaar. Elke vertraging kan leiden tot de betaling van verwijlinteresten en tot gerechtelijke stappen waarin de wet voorziet.

• Uitvoerings- en leveringsmodaliteiten

Met betrekking tot de dienstverlening:

Zodra u uw aankoop hebt gedaan, bent u volledig gerechtigd om de dienst te gebruiken. U zult hiervan per e-mail op de hoogte worden gebracht.

Met betrekking tot de levering van goederen:

De levering is gratis.

• Modaliteiten betreffende de indiening van een klacht

Klachten met betrekking tot de levering of de uitvoering van de dienst moeten per e-mail worden ingediend op het volgende adres: storenl@netgear.com/ customer.service@netgear.com.

• Modaliteiten betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht

U hebt het recht uw herroepingsrecht uit te oefenen zoals door de wet bepaald. Voor nadere informatie over de uitoefening van dit recht, zie artikel 7 van de Algemene Voorwaarden.

Netgear draagt de kosten voor het terugzenden van de goederen, tenzij u een duurdere verzendmethode hebt gekozen dan de aangeboden standaardmethode.

Wettelijk waarborg

Netgear is, krachtens de wettelijke waarborg van conformiteit voor goederen, digitale inhoud en digitale diensten, voorzien in de artikelen 1649bis tot 1649nonies en 1701/1 t.e.m. 1701/19 van het oud Burgerlijk Wetboek, verantwoordelijk ten opzichte van de consument (U) voor elk gebrek aan conformiteit dat bestaat op het ogenblik van de levering van de consumptiegoederen en dat zich manifesteert binnen een periode van twee jaar vanaf de levering.

In het geval van digitale goederen, waarbij de verkoopovereenkomst voorziet in de continue levering van de digitale inhoud of digitale dienst gedurende een bepaalde periode, is Netgear ook aansprakelijk voor elk gebrek aan conformiteit van de digitale inhoud of digitale dienst dat zich voordoet of manifesteert binnen een periode van twee jaar vanaf het moment dat de digitale goederen werden geleverd.

U bent verplicht Netgear op de hoogte te brengen van het bestaan van het gebrek aan conformiteit binnen de twee maanden na de dag waarop U het hebt ontdekt.

Elke vordering tot uitoefening van uw rechten op wettelijke garantie kan worden ingediend via e-mail op customer.service@netgear.com (een dienst die 24 uur per dag beschikbaar is in het Engels) /storenl@netgear.com (slechts tijdens kantooruren).

Duur van de overeenkomst

De overeenkomst wordt gesloten voor een periode zoals aangegeven in uw orderbevestiging. Opzegging of verlenging geschiedt in overeenstemming met artikel 8 van de Algemene Voorwaarden.

Uw plichten

U bent verplicht de Goederen en Diensten als een goede huisvader te gebruiken en uw verplichtingen na te komen zoals beschreven in de Algemene Voorwaarden gedurende de duur van de overeenkomst.

Klachten en schadeloosstelling

Wij wijzen u tevens op het bestaan van het platform "Online Dispute Resolution" van de Europese Unie. Indien u uw verzoek online wenst in te dienen, kunt u een verzoek tot buitengerechtelijke geschillenbeslechting indienen via dit platform dat beschikbaar is via de link: http://ec.europa.eu/odr. U kunt ook de volgende pagina raadplegen voor nadere informatie https://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/consumers-dispute-resolution/out-of-court-procedures/index_fr.html.

Bij gebreke van een minnelijke schikking tussen de partijen wordt elk geschil aan de bevoegde rechtbank voorgelegd.