Algemene Voorwaarden NETGEAR

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing tussen U ("U" of "Gebruiker") en NETGEAR International Limited, een bedrijf dat is geregistreerd onder de wetten van Ierland, waarvan de contactgegevens de volgende zijn:

Online Store telefoonnummer:

Nederland :+3108000249996
Belgie : +3280075932
Luxemburg : +35280024269

Online Store email: storenl@netgear.com

Technische ondersteuning:
Nederland : https://www.netgear.nl/support/
Belgium : https://www.netgear.be/support/
Luxembourgh: https://www.netgear.com/support/

Klantenservice: customer.service@netgear.com


Deze Algemene Voorwaarden hebben betrekking op Uw aankoop en gebruik van (inclusief toegang tot) apparaten of diensten (inclusief software die op het moment van aankoop in Uw apparaat is opgenomen) en andere informatie en materialen die op of in verband met dergelijke apparaten of diensten worden verstrekt, inclusief firmware, documentatie, grafische voorstellingen, illustraties, afbeeldingen, foto's, audio en video's (afzonderlijk en gezamenlijk het "Product" of "Producten") geleverd door NETGEAR, Inc., haar dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen (gezamenlijk "NETGEAR" of "Bedrijf"). In sommige gevallen zijn zowel deze Algemene Voorwaarden, als afzonderlijke voorwaarden van toepassing op Uw gebruik van het Product ("Aanvullende Voorwaarden"). Voor zover er een conflict is tussen deze Voorwaarden en eventuele toepasselijke Aanvullende Voorwaarden, prevaleren de Aanvullende Voorwaarden, tenzij hierin uitdrukkelijk iets anders is bepaald.

AANVULLENDE ABONNEMENTSVOORWAARDEN VOOR NETGEAR ARMOR

AANVULLENDE ABONNEMENTSVOORWAARDEN VOOR NETGEAR PROSUPPORT FOR THUISGEBRUIK

AANVULLENDE ABONNEMENTSVOORWAARDEN VOOR NETGEAR GEARHEAD FOR THUISGEBRUIK

AANVULLENDE ABONNEMENTSVOORWAARDEN VOOR DE UITGEBREIDE GARANTIE VAN NETGEAR MEURAL CANVAS

AANVULLENDE VOORWAARDEN VOOR NETGEAR E-STORE

 

Uw instemming met deze Algemene Voorwaarden is vereist om Uw NETGEAR-product te kunnen kopen.

ALS U ZICH AANMELDT VOOR EEN NETGEAR-ABONNEMENTSDIENST, GAAT U ER VERDER MEE AKKOORD, ZOALS BESCHREVEN IN SECTIE 6.4, DAT UW ABONNEMENT AUTOMATISCH KAN WORDEN VERLENGD VOOR DEZELFDE TOEPASSELIJKE TERMIJN EN PRIJS, TOTDAT U OPZEGT.

1.    AANVAARDING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

1.1    Deze Algemene Voorwaarden kunnen worden aanvaard door op de knop "Ik ga akkoord" te klikken of door een selectievakje aan te vinken indien een dergelijke knop of functie beschikbaar of aanwezig is via de gebruikersinterface voor het betreffende Product. U aanvaardt de Algemene Voorwaarden ook wanneer U het Product opent of het Product begint te gebruiken.

1.2    Door het Product te gebruiken, bevestigt U dat U de wettelijke leeftijd hebt om deze Algemene Voorwaarden aan te gaan. U mag het Product niet gebruiken als U een: (a) persoon bent die niet meerderjarig is of anderszins niet gerechtigd is om een bindend contract met NETGEAR aan te gaan, of (b) persoon bent die het Product niet mag ontvangen volgens de wetgeving van een land, inclusief het land waarin U woonachtig bent of van waaruit U het Product gebruikt.

1.3    Als U een individu bent die toegang heeft tot of gebruik maakt van het Product namens of ten behoeve van een rechtspersoon, vennootschap of andere entiteit waarmee U verbonden bent (een "Organisatie"), dan gaat U akkoord met deze Algemene Voorwaarden namens Uzelf en die Organisatie, en verklaart en garandeert U dat U de wettelijke bevoegdheid hebt om een dergelijke Organisatie aan deze Algemene Voorwaarden te binden. Verwijzingen naar "U" en "Uw" in deze Algemene Voorwaarden verwijzen zowel naar de persoon die de Diensten gebruikt als naar een dergelijke Organisatie.

2.    INFORMELE GESCHILLENBESLECHTING

2.1   NETGEAR wil graag de gelegenheid hebben om Uw zorgen weg te nemen zonder een formele rechtszaak. Voordat U een claim indient tegen NETGEAR, kunt U, maar U bent daartoe niet verplicht, proberen het geschil informeel op te lossen door contact op te nemen met legal@netgear.com NETGEAR zal proberen de kwestie informeel op te lossen door schriftelijk contact met U op te nemen via de e-mail.

2.2  U kunt ook een buitengerechtelijke procedure aanvragen om eventuele rechtszaken met betrekking tot de overeenkomst met de bevoegde instanties op te lossen, zoals uiteengezet in de toepasselijke consumentenregels. Om U een voorbeeld te geven: het Europees Platform voor Online geschillenbeslechting http://ec.europa.eu/consumers/odr/ biedt informatie over alternatieve geschillenbeslechting die van belang kan zijn, maar U bent vrij om een alternatief buitengerechtelijk mechanisme te kiezen. http://ec.europa.eu/consumers/odr/

3.    WIJZIGINGEN IN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

3.1    NETGEAR werkt voortdurend aan het verbeteren van haar producten. Om dit te doen, behoudt NETGEAR zich het recht voor om wijzigingen en verbeteringen aan te brengen in deze Algemene Voorwaarden in verband met technische ontwikkelingen van de Producten. NETGEAR verbindt zich ertoe ervoor te zorgen dat dit niet leidt tot prijsstijgingen, kwaliteitsverlies of substantiële wijzigingen in de prestaties van het Product. NETGEAR zal U zonder onnodige vertraging en in ieder geval voordat ze van kracht worden, op de hoogte stellen van dergelijke wijzigingen en verbeteringen.

3.2    NETGEAR kan deze Algemene Voorwaarden te allen tijde naar eigen goeddunken wijzigen, bijwerken, aanvullen, stopzetten, verwijderen of anderszins wijzigen, op voorwaarde dat een dergelijke wijziging alleen van toepassing is op toekomstige aankopen en geen invloed heeft op Uw voortdurende gebruik van een NETGEAR-Product.

4.    ABONNEMENTSDIENSTEN

4.1    Abonnementen. NETGEAR biedt bepaalde Producten aan op abonnementsbasis ("Abonnementsdiensten" of "Diensten").
        
    (a)    Uw abonnementsperiode staat vermeld in Uw abonnementsplan en Uw abonnementskosten dekken de Diensten en content die in Uw abonnementsplan staan vermeld. Uw abonnement kan worden afgesloten:
    
    •    op basis van een abonnement voor bepaalde tijd ("Abonnement voor Bepaalde Tijd"): in dit geval wordt de verbintenisperiode aan U gespecificeerd voordat U zich abonneert en zal deze in elk geval niet langer zijn dan 24 maanden. Het Abonnement voor Bepaalde Tijd kan maandelijks betaald worden of vooruitbetaald worden; of       
    •    op maandelijkse basis ("Maandelijks Abonnement").
        
    (b)    Een welkomstmail ter bevestiging van het abonnement en met alle informatie over de details van Uw abonnementsplan (inclusief de duur van de verbintenisperiode, indien van toepassing), evenals een kopie van deze Algemene Voorwaarden, wordt automatisch verzonden naar het door U opgegeven adres na validatie van het inschrijvingsproces.
        
    (c)    Vergoedingen worden niet gerestitueerd, behalve zoals vereist door de wet of zoals anderszins specifiek toegestaan in deze Overeenkomst, bijvoorbeeld als U Uw herroepingsrecht uitoefent onder voorbehoud van de onderstaande bepalingen, of als U het abonnement beëindigt vanwege een schending van de verplichtingen van NETGEAR onder deze Algemene Voorwaarden.


        
5.    WIJZIGINGEN IN DE TARIEVEN VAN DE ABONNEMENTSDIENSTEN

5.1    In het geval van een Abonnement voor Bepaalde Tijd en in het geval van een verhoging van de tarieven van de Diensten die van toepassing zijn op het moment van stilzwijgende verlenging van het Abonnement voor Bepaalde Tijd, zal NETGEAR U ten minste één (1) maand voor de vervaldatum van de verlenging op de hoogte stellen op het e-mailadres dat is geregistreerd en op Uw account staat vermeld. U heeft dan de mogelijkheid om de verlenging van het Abonnement voor Bepaalde Tijd te weigeren door Uw abonnement te beëindigen.

5.2    Bovendien kan NETGEAR, in het geval van een Maandelijks Abonnement, het tarief wijzigen dat van toepassing is op de Diensten. Eventuele prijswijzigingen zijn van toepassing op de volgende factureringsperiode, ten minste dertig (30) dagen na kennisgeving aan U. Als U het niet eens bent met deze wijziging, kunt U Uw abonnement beëindigen.


        
6.    BETALING EN AUTOMATISCHE VERLENGING

    Algemene bepalingen die van toepassing zijn op de aankoop van een Product

6.1    Betaling. U gaat ermee akkoord dat U betaalt voor de Producten die U bij NETGEAR koopt en dat NETGEAR (of haar externe betalingsverwerker) Uw creditcard of een andere rekening voor betalingsverwerking (zoals door U gekozen) voor die Producten in rekening kan brengen.

(a) De tarieven worden vermeld (i) op de Website, (ii) aan U vóór de aankoop van de Producten, en (iii) na de aankoop, in Uw bevestigingsmail. De tarieven zijn inclusief alle belastingen en exclusief de kosten van diensten die bij derden worden afgenomen, met name internetproviders en/of aanbieders van mobiele netwerkdiensten. U machtigt ons (of onze externe betalingsverwerker) om uw betaalmethode te belasten voor het bedag dat overeenkomt met de aanbieding die U heeft geselecteerd.

(b) U BENT VERANTWOORDELIJK VOOR DE TIJDIGE BETALING VAN ALLE KOSTEN EN VOOR HET VERSTREKKEN AAN NETGEAR VAN EEN GELDIGE CREDITCARD OF ANDERE REKENINGGEGEVENS VOOR HET BETALEN VAN ALLE KOSTEN.

6.2    Factureringsaccount en Betaalmethode. U wordt gevraagd een betaalmethode op te geven op het moment dat U een Product koopt. U kunt uw factuurgegevens en betaalmethode bekijken en wijzigen door een e-mail te sturen naar storenl@netgear.com Tevens gaat U ermee akkoord dat NETGEAR alle bijgewerkte accountinformatie met betrekking tot de door U geselecteerde betaalmethode gebruikt die wordt verstrekt door Uw uitgevende bank of het toepasselijke betalingsnetwerk. Als U een andere rekening voor de betalingsverwerking wilt aanwijzen of als er een wijziging is in de status van Uw creditcard of een ander betalingsverwerkingsaccount, dient U Uw gegevens online te wijzigen of kunt U contact opnemen met de klantenservice, waardoor Uw toegang tot de Producten tijdelijk kan worden onderbroken terwijl NETGEAR Uw nieuwe betalingsgegevens verifieert.

Specifieke bepalingen die van toepassing zijn op Abonnementsdiensten

6.3    Automatische Betalingen. U gaat ermee akkoord dat U toestemming geeft voor automatische betalingen en dat betalingen aan NETGEAR worden gedaan op de wijze en met automatische intervallen waarmee U hebt ingestemd, totdat het abonnement voor die Dienst door U of door NETGEAR wordt beëindigd onder de voorwaarden die in deze Algemene Voorwaarden en afhankelijk van Uw abbonnementsplan zijn uiteengezet. Door automatische betalingen te autoriseren, machtigt U NETGEAR om Uw betaalinstrument op te slaan en dergerlijke betalingen te verwerken als ofwel elektronische afschrijvingen of overboekingen, of als elektronische overschrijvingen van Uw aangewezen rekening (voor Automated Clearing House of soortgelijke betalingen), of als kosten ten laste van Uw aangewezen rekening (voor creditcard- of soortgelijke betalingen) (gezamenlijk, "Elektronische Betalingen"). Abonnementskosten worden over het algemeen voorafgaand aan de toepasselijke abonnementsperiode in rekening gebracht. NETGEAR zal U periodieke facturen ter beschikking stellen met vermelding van de resterende duur van de abonnementsperiode, indien van toepassing.

6.4    Automatische Verlenging en Proefperiodes. Als Uw account is ingesteld om automatisch te worden verlengd of als U zich in een proefperiode bevindt, GAAT U ERMEE AKKOORD DAT NETGEAR U AUTOMATISCH KOSTEN IN REKENING KAN BRENGEN AAN HET EINDE VAN DE PROEFPERIODE OF TEN TIJDE VAN DE VERLENGING, TENZIJ U NETGEAR VAN TEVOREN OP DE HOOGTE STELT VAN HET FEIT DAT U AUTOMATISCHE VERLENGING WILT ANNULEREN OF UITSCHAKELEN.

    U hebt de mogelijkheid om Uw abonnement tijdens deze vertraging op te zeggen.

6.5    Aanmelden voor Automatische Verlenging. Om U aan te melden voor Abonnementsdiensten met automatische betalingen, dient U de vereiste registratiegegevens in te vullen en ermee in te stemmen dat Uw abonnement automatisch kan worden verlengd totdat U annuleert:

(a) U ontvangt een e-mailbevestiging van Uw automatische verlenging zodra U het eerste betalingsproces hebt voltooid.
        
(b) U gaat ermee akkoord dat NETGEAR de abonnementskosten automatisch aan het begin van elke periode en met de door u gekozen frequentie in rekening kan brengen op de creditcard of betaalkaart die aan Uw account is gekoppeld, tenzij en totdat U de abonnementsoptie annuleert.
        
(c) U dient te annuleren voordat de abonnementskosten in rekening worden gebracht op de creditcard of betaalkaart. Als U zich heeft aangemeld tegen een promotietarief, worden eventuele verlengingen na de promotieperiode in rekening gebracht tegen de dan geldende abonnementskosten. Toegang tot Uw Diensten komt pas tot stand nadat NETGEAR of haar vertegenwoordiger heeft geverifieerd dat de creditcardgegevens geldig en juist zijn en dat Uw creditcardaccount in orde is.
        
(d) U ontvangt één (1) maand voorafgaand aan een toepasselijke verlenging een herinnering per e-mail over Uw automatische verlenging. In het geval van een maandelijks abonnement voor bepaalde tijd, wordt deze e-mail één (1) week voorafgaand aan een toepasselijke verlenging naar U verzonden. U ontvangt ook een dag voor Uw verlengingsdatum een herinneringsmail om U eraan te herinneren dat Uw abonnementsoptie voor een extra periode wordt verlengd.

6.6    Laattijdige Betalingen. NETGEAR kan Uw Diensten opschorten of beëindigen na weigering van creditcardkosten of als Uw kaartverstrekker (of diens agent of gelieerde onderneming) terugbetaling vordert van betalingen die eerder aan NETGEAR zijn gedaan voor de Abonnementsdiensten. U gaat ermee akkoord dat NETGEAR rente in rekening mag brengen over alle verschuldigde bedragen die dertig (30) dagen of langer onbetaald blijven nadat een betalingsherinnering kosteloos is verzonden. De maandelijkse rente is gelijk aan maximaal één punt vijf procent (1,5%) van het achterstallige bedrag of het hoogste tarief dat wettelijk is toegestaan, afhankelijk van wat minder is, totdat het achterstallige bedrag en de rente zijn betaald. Dergelijke rechten zijn een aanvulling op en niet in de plaats van andere wettelijke rechten of rechtsmiddelen waarover NETGEAR beschikt. NETGEAR kan Uw account ter incasso doorverwijzen naar een derde partij in geval van voortdurende wanbetaling.
    
6.7    Hardware Apparatuur. Als Uw Abonnementsdienst hardware apparatuur bevat, worden U niet-restitueerbare verzendkosten in rekening gebracht zodat NETGEAR de apparatuur naar U kan verzenden.

6.8    Heractivering. Als U om welke reden dan ook een beëindigde Abonnementsdienst opnieuw dient te activeren, kunnen er heractiveringskosten in rekening worden gebracht.

7.    HERROEPINGSRECHT

7.1    In geval van aankoop van een NETGEAR-apparaat: U hebt een wettelijk herroepingsrecht dat binnen 14 dagen zonder opgaaf van reden kan worden uitgeoefend. De herroepingstermijn verstrijkt na 14 dagen vanaf de dag dat U het Product ontvangt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, dient U NETGEAR (e-mailadres: storenl@netgear.com/) op de hoogte te stellen van Uw beslissing om deze overeenkomst te herroepen door middel van een ondubbelzinnige verklaring (bijv. een brief per post of per e-mail). U kunt het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, maar dit is niet verplicht.

Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het dat U Uw mededeling over Uw uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Als U deze overeenkomst herroept, zal NETGEAR U alle ontvangen betalingen terugbetalen zonder onnodige vertraging en in elk geval niet later dan 14 dagen vanaf de dag waarop NETGEAR op de hoogte is gesteld van Uw beslissing om de overeenkomst te herroepen. NETGEAR zal deze terugbetaling uitvoeren met hetzelfde betaalmiddel als het betaalmiddel dat U hebt gebruikt voor de oorspronkelijke transactie, tenzij U uitdrukkelijk anders bent overeengekomen; in elk geval zult U geen kosten verschuldigd zijn als gevolg van deze terugbetaling.

7.2    Bovendien hebt u het recht om dit contract binnen 30 dagen zonder opgave van redenen te herroepen, wat de hierboven genoemde wettelijke termijn van 14 dagen overschrijdt. NETGEAR biedt dit als een commercieel gebaar.

Als u Services of gekochte inhoud heeft gekocht, verloopt deze afkoelingsperiode van 14 dagen normaal gesproken wanneer u uw verzoek om deze inhoud/diensten te downloaden of te gebruiken onmiddellijk na aankoop en binnen de periode van 14 dagen aangeeft. Als een nader commercieel gebaar zal NETGEAR u toestaan deze services en gekochte inhoud te downloaden zonder dat u daardoor het recht op annulering verliest. Dit recht bestaat tot 30 dagen na aankoop.

8.    ANNULERINGSBELEID EN -PROCEDURE

Naast uw wettelijke herroepingsrecht zoals beschreven in Sectie 7, verleent NETGEAR u een contractueel herroepingsrecht van 30 dagen. Dit herroepingsrecht is van toepassing op alle producten en diensten van NETGEAR. Om een retourzending en terugbetaling te regelen, klikt u op http://www.store.netgear.com/nl/returns

8.1    Annulering van Uw Abonnementsdiensten door U.

    (a)    Annuleringsprocedure. U kunt te allen tijde om beëindiging van Uw account en gebruik van de Abonnementsdiensten verzoeken door een dergelijk verzoek aan NETGEAR kenbaar te maken door een e-mail te sturen naar storenl@netgear.com

    (b)    Restitutiebeleid. Tenzij anders bepaald in de Aanvullende Voorwaarden die van toepassing zijn op Uw Diensten, is het volgende van toepassing:
            
            Gratis proefperiode. Als U deelneemt aan een aanbieding voor een proefperiode, dient U de proefdienst(en) voor het einde van de proefperiode te annuleren om te voorkomen dat er nieuwe kosten in rekening worden gebracht. Als U de proefdienst(en) niet voor het einde van de proefperiode annuleert, brengt NETGEAR U de kosten voor de Dienst(en) in rekening en zijn de volgende voorwaarden van toepassing, afhankelijk van het type abonnement.
            
            Abonnement voor Bepaalde Tijd (maandelijks betaald). Als U voor het einde van de proefperiode annuleert, worden er geen nieuwe kosten in rekening gebracht. Als U na de proefperiode opzegt, loopt Uw Dienst door tot het einde van de factureringsperiode van die maand en worden er kosten voor vroegtijdige beëindiging in rekening gebracht die gelijk zijn aan Uw maandelijkse abonnementstarief voor elke resterende maand van Uw abonnement.
            
            Abonnement voor Bepaalde Tijd (vooruitbetaald). Als U voor het einde van de proefperiode annuleert, worden er geen nieuwe kosten in rekening gebracht. Als U na de proefperiode annuleert, wordt Uw betaling niet gerestitueerd en loopt Uw Dienst door tot het einde van Uw contractperiode.
            
            Maandelijks Abonnement. Als U voor het einde van de proefperiode annuleert, worden er geen nieuwe kosten in rekening gebracht. Als U na de proefperiode annuleert, wordt Uw betaling niet gerestitueerd en loopt Uw Dienst door tot het einde van de factureringsperiode van die maand.
            
            Verzendkosten. Eventuele verzendkosten die zijn betaald in verband met Uw Dienst(en) worden niet gerestitueerd.

8.2    Beëindiging van Uw Abonnementsdiensten door NETGEAR.

    (a)    Zonder de algemeenheid van het voorgaande te beperken, behoudt NETGEAR zich het absolute recht voor om Uw Dienst te allen tijde met onmiddellijke ingang buiten gebruik te stellen en/of te beëindigen (maar niet eerder dan twee (2) weken na een kennisgeving aan U) indien:
        
            U in strijd handelt met een van de volgende bepalingen van deze Abonnementsvoorwaarden;
        
            U aangetoond hebt (ongeacht of dit rechtstreeks of door Uw handelingen of verklaringen of anderszins geschiedt) dat U niet van plan bent deze Abonnementsvoorwaarden of de Algemene Voorwaarden van NETGEAR na te leven;
        
            Uw abonnementskosten om welke reden dan ook worden geweigerd;
            
            U de Diensten misbruikt;
            
            U Uw systeem wijzigt of de Diensten of software op een zodanige manier gebruikt dat inbreuk wordt gemaakt op de intellectuele eigendomsrechten van NETGEAR of een derde partij;
            
            Een leverancier of partner van NETGEAR die de Diensten aan of samen met NETGEAR levert, besluit de levering van de Diensten of delen daarvan te beëindigen (wereldwijd of in het land waar U woonachtig bent of van waaruit U de Diensten gebruikt) of als een leverancier of partner van NETGEAR besluit de volledige relatie met NETGEAR te beëindigen en ongeacht de reden van deze beëindiging, met inbegrip van wanneer een leverancier of partner van NETGEAR van mening is dat de levering van de Diensten of delen daarvan aan U of aan NETGEAR of samen met NETGEAR niet langer commercieel haalbaar is;

            NETGEAR of een leverancier of partner van NETGEAR die de Diensten aan of samen met NETGEAR levert, volgens de toepasselijke wetgeving verplicht is om de levering van de Diensten of delen daarvan te beëindigen (bijvoorbeeld als gevolg van wijzigingen in de toepasselijke wetgeving of als gevolg van gerechtelijke uitspraken of vonnissen op basis waarvan Diensten of delen daarvan onwettig worden geacht); of
            
            Wettelijk vereist.


Bij een dergelijke beëindiging van Uw account door NETGEAR blijft U verplicht om alle openstaande vergoedingen en kosten met betrekking tot Uw gebruik van de Abonnementsdiensten te betalen vóór de ingangsdatum van een dergelijke beëindiging, en NETGEAR zal U een pro rata terugbetaling doen van de door U betaalde, maar ongebruikte vergoedingen voor de Diensten die ongebruikt blijven vanwege de beëindiging door NETGEAR. Beëindiging van de Diensten kan leiden tot de verbeurdverklaring en vernietiging van alle informatie die verband houdt met Uw lidmaatschap, inclusief "Content" (d.w.z. alle content die beschikbaar wordt gesteld in de Diensten of toegankelijk is als onderdeel van of door het gebruik van de Diensten (inclusief audio- en geluidsbestanden, gegevensbestanden, afbeeldingen, muziek, foto's, software, video's en geschreven tekst)).
    
    (b)    Hardware Apparatuur. Als Uw Abonnementsdienst hardware apparatuur omvat, dient U bij annulering of beëindiging de instructies van NETGEAR te volgen om de apparatuur in goede staat terug te sturen. Als U de apparatuur niet binnen de aangegeven tijd retourneert, wordt de reële marktwaarde van de apparatuur in rekening gebracht. Mogelijk dient U ook verzendkosten te betalen die verband houden met de retourzending.
    
    (c)    Back-Ups van Gebruikers Content. U bent volledig verantwoordelijk voor het maken van back-ups van Uw "Gebruikers Content" (d.w.z. alle informatie, materialen, documenten, mediabestanden of andere inhoud die U uploadt, verzendt, maakt, plaatst, weergeeft of anderszins verstrekt op of via de Diensten) die bij NETGEAR of via de Diensten zijn opgeslagen, naar een andere locatie buiten de Diensten (bijv. door middel van het maken van lokale kopieën of back-ups met gespecialiseerde online back-updiensten) om verlies van Uw Gebruikers Content en andere gegevens te voorkomen. Als NETGEAR de toegang tot Uw Dienst uitschakelt, kunt U mogelijk geen toegang meer hebben tot de Diensten, Uw gerelateerde accountgegevens of bestanden, gebruikersinhoud of producten die bij de Diensten zijn opgeslagen. NETGEAR kan echter naar eigen goeddunken toestaan dat U een back-up maakt van Uw Gebruikers Content die is opgeslagen bij NETGEAR door het gebruik van de Diensten. U begrijpt dat NETGEAR Uw Gebruikers Content kan verwijderen nadat een redelijke back-upperiode is verstreken ("Respijtperiode voor Back-ups"). Er kunnen verschillende Respijtperioden voor Back-ups van toepassing zijn, afhankelijk van de specifieke Dienst en de inspanningen die nodig zijn om een back-up te maken van de specifieke Gebruikers Content.

9.    WIJZIGINGEN EN TOEGANG TOT ABONNEMENTSDIENSTEN EN GEKOCHTE CONTENT

9.1    Wijzigingen aan de Diensten. NETGEAR werkt voortdurend aan het verbeteren van haar producten. Om dit te doen, en voor zover mogelijk onder de toepasselijke wetgeving, kan NETGEAR te allen tijde en naar eigen goeddunken zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving:

(a) functies en de functionaliteit van de Diensten wijzigen, toevoegen of verwijderen of de levering van de Diensten of een deel van de Diensten opschorten en/of staken met betrekking tot technische ontwikkeling. Als U tijdens een abonnement niet tevreden bent met materiële wijzigingen aan de Diensten, kunt U Uw gebruik van de Diensten onmiddellijk beëindigen en mogelijk recht hebben op een pro rata restitutie van Uw betaalde, maar ongebruikte abonnement. NETGEAR verbindt zich ertoe ervoor te zorgen dat dit niet leidt tot prijsstijgingen, kwaliteitsverlies of substantiële wijzigingen in de prestaties van de Producten;
    
(b) een limiet instellen op het aantal transmissies dat U via de Diensten kunt verzenden of ontvangen of op de hoeveelheid opslagruimte die wordt gebruikt voor de levering van de Diensten of een deel van de Diensten aan U; en

(c) enige of alle Content van de Diensten vooraf screenen, beoordelen, markeren, filteren, wijzigen, weigeren, de toegang ertoe blokkeren of te verwijderen.

9.2    Back-ups van Gekochte Content. U bent volledig verantwoordelijk, in overeenstemming met deze Voorwaarden en de toepasselijke wetgeving, voor het maken van een back-up van Uw Gekochte Content naar een andere locatie buiten de Diensten (bijv. door middel van het maken van lokale kopieën of back-ups met gespecialiseerde online back-updiensten) om verlies van Uw door Gebruikers Gekochte Content en andere gegevens te voorkomen.

10.    NETGEAR-PRODUCTEN VOORAF BESTELLEN

10.1    Vooraf Bestellen. NETGEAR biedt bepaalde Producten aan die u vooraf kunt bestellen. Wanneer U een Product vooraf bestelt, gaat U ermee akkoord alle bedragen en vergoedingen te betalen die NETGEAR U voor het Product in rekening kan brengen. Voordat U tot betaling wordt verplicht, krijgt U de gelegenheid om het bedrag dat U in rekening wordt gebracht te bekijken en te accepteren. Alle betalingen zijn in euro's. NETGEAR brengt het bedrag in rekening op de betaalmethode die U opgeeft op het moment van Uw bestelling vooraf. U machtigt NETGEAR hierbij om alle hierin beschreven bedragen in rekening te brengen via deze betaalmethode. NETGEAR kan het bedrag van de vereiste Bijdrage voor het product wijzigen door de wijzigingen op de Website te plaatsen. Dergelijke wijzigingen zijn alleen van toepassing op vooraf bestelde Producten die na het plaatsen ervan zijn gedaan.

10.2    Terugbetalingen. U kunt Uw vooraf bestelde Producten op elk gewenst moment, vóór het tijdstip waarop NETGEAR of een aan haar gelieerde onderneming Product(en) verzendt, annuleren. Nadat de Product(en) zijn verzonden, is NETGEAR niet verplicht om restituties of kredieten te verstrekken, maar kan NETGEAR deze wel toekennen in verzachtende omstandigheden, als gevolg van specifieke promoties voor terugbetalingsgaranties, of om eventuele fouten van NETGEAR te corrigeren. In ieder geval kunt U Uw herroeping uitoefenen binnen 30 dagen vanaf de dag dat U het/de vooraf bestelde Product(en) hebt ontvangen, onder de voorwaarden die in Sectie 7 hierboven worden beschreven.

11.    NETGEAR-COMPATIBELE APPARATEN

11.1    Het gebruik van sommige NETGEAR producten kan vereisen dat u een apparaat dient te gebruiken dat voldoet aan bepaalde systeem- en compatibiliteitsvereisten. NETGEAR behoudt zich het recht voor om deze vereisten te wijzigen. Of een apparaat compatibel is, kan ook afhangen van software of systemen die door derden worden geleverd of onderhouden. Dienovereenkomstig is het mogelijk dat apparaten die op een bepaald moment compatibel zijn, dat in de toekomst niet meer zijn.

12.   TOEGANG TOT DIENSTEN. HET IS U NIET TOEGESTAAN OM EEN VAN DE DIENSTEN TE GEBRUIKEN (INCLUSIEF POGINGEN DAARTOE) ANDERS DAN VIA DE INTERFACE DIE NETGEAR AAN U TER BESCHIKKING STELT EN U ZULT DE DIENSTEN NIET GEBRUIKEN (INCLUSIEF POGINGEN DAARTOE) VIA GEAUTOMATISEERDE TOOLS (INCLUSIEF SOFTWARE EN/OF HARDWARE), FUNCTIES, DIENSTEN OF ANDERSZINS (INCLUSIEF SCRIPTS OF WEBCRAWLERS). U MAG DE DIENSTEN ALLEEN OPENEN EN GEBRUIKEN MET EEN SYSTEEM DAT GEMACHTIGD IS OM TE COMMUNICEREN MET DE NETGEAR-WEBSITES. U STEMT ERMEE IN DE DIENSTEN NIET OP ONRECHTMATIGE WIJZE TE AAN TE PASSEN OF DEZE ANDERSZINS TE WIJZIGEN.
13.    REGISTRATIE- EN ACCOUNTGEGEVENS

13.1    Registratie. Voor bepaalde Producten of functionaliteiten die op of via de Producten worden aangeboden, moet U zich mogelijk registreren en een account aanmaken (inclusief het instellen van een Gebruikers-ID en wachtwoord, en de Registratiegegevens (zoals hieronder beschreven) (gezamenlijk "Accountgegevens")). Om U te registreren, kan U worden gevraagd om zonder beperking de volgende soorten informatie te verstrekken (i) Uw naam, (ii) een systeemidentificatienummer (bijvoorbeeld verstrekt bij bepaalde NETGEAR-hardware), indien van toepassing, en (iii) een e-mailadres (gezamenlijk "Registratiegegevens"). U stemt ermee in om (i) correcte, volledige en actuele Registratiegegevens te verstrekken en te handhaven; (ii) Uw account tegen ongeautoriseerde toegang te beschermen en dit te voorkomen; (iii) Uw account niet over te dragen of te delen met derde partijen; en (iv) NETGEAR onmiddellijk op de hoogte te stellen van elk vermoeden of daadwerkelijk ongeoorloofd gebruik van Uw account of inbreuk op de beveiliging. NETGEAR kan Uw account beëindigen als U zich niet aan deze doorlopende verplichtingen houdt. U gaat ermee akkoord dat NETGEAR de Accountgegevens die U verstrekt, mag opslaan en gebruiken voor het handhaven en factureren van toepasselijke kosten aan Uw account. Alle informatie met betrekking tot de verwerking van Uw Accountgegevens en Registratiegegevens door NETGEAR wordt verstrekt in het privacybeleid van NETGEAR dat hier toegankelijk is: https://www.netgear.com/nl/about/privacy-policy/

13.2    Bescherming van Accountgegevens.

(a) U stemt ermee in NETGEAR zonder onnodige vertraging op de hoogte te stellen wanneer U zich bewust wordt van ongeoorloofd gebruik van Uw Accountgegevens of enige andere inbreuk op de beveiliging.

(b) U zult Uw Accountgegevens veilig en beveiligd houden en ongeoorloofde toegang tot Uw Accountgegevens en Uw account door derden voorkomen, met name door: (i) voor de hand liggende Gebruikers-ID's of wachtwoorden te vermijden, (ii) door Uw wachtwoord regelmatig te wijzigen, (iii) door ervoor te zorgen dat U Uw wachtwoord(en) niet bekendmaakt of een andere gebruiker of derde partij toegang verleent tot Uw Accountgegevens of Diensten, en (iv) door ervoor te zorgen dat U Uw account aan het einde van elke sessie verlaat.
    
(c) NETGEAR kan instructies als van U beschouwen als deze zijn ontvangen van of afgegeven door een gebruiker of derde partij die Uw Accountgegevens gebruikt of verstrekt.
    
(d) U stemt ermee in geen Accountgegevens of Diensten van een andere gebruiker of persoon dan uzelf te gebruiken zonder toestemming van de gebruiker of persoon die de betreffende Dienst bezit.
    
(e) U kunt Uw Accountgegevens op elk gewenst moment inzien en wijzigen door de betreffende NETGEAR Dienst te openen.

13.3    Gegevensverbindingen. Voor sommige Producten is mogelijk het gebruik van een breedbandinternetverbinding of een mobiele dataverbinding vereist. U bent verantwoordelijk voor eventuele Servicekosten voor Uw internetverbinding of data-abonnement die worden gemaakt als gevolg van het gebruik van of de toegang tot de Diensten. U dient zich ervan bewust te zijn dat Uw netwerkprovider U kosten in rekening kan brengen voor toegang tot zijn netwerk, de duur van de verbinding van Uw mobiele telefoon/mobiele apparaat met het netwerk en het datavolume dat wordt gebruikt om de Diensten of Producten te gebruiken. U bent volledig verantwoordelijk om bij Uw netwerkprovider na te gaan of dergelijke kosten van toepassing kunnen zijn voordat U de Diensten of Producten in dit verband gebruikt. U erkent en gaat ermee akkoord dat U als enige verantwoordelijk bent voor alle geschillen met een Internetservice of mobiele telefoonprovider die hierop betrekking heeft. Met name voor het streamen en bekijken van opgenomen video's en het gebruik van de mobiele softwaretoepassingen van NETGEAR kunnen extra en aanzienlijke kosten in rekening worden gebracht voor apparaten die een data-abonnement gebruiken. NETGEAR is niet verantwoordelijk voor en geeft geen garanties over de beschikbaarheid, functionaliteit of kosten van een breedbandinternetverbinding of ander data-abonnement.

14.    PRIVACY EN BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

14.1    Privacybeleid. Door een NETGEAR-account aan te maken, begrijpt en erkent U de verzameling, opslag en het gebruik van Uw Accountgegevens door NETGEAR in overeenstemming met het Privacybeleid van NETGEAR op http://www.netgear.com/nl/about/privacy-policy/ We raden U aan het Privacybeleid regelmatig te lezen.

15.   HET AANMAKEN VAN EEN NETGEAR ACCOUNT

U moet ten minste achttien (18) jaar oud zijn om U aan te melden voor een NETGEAR-ACCOUNT. NETGEAR verzamelt of VERZOEKT niet bewust persoonsgegevens van iemand jonger dan 18 jaar en NETGEAR staat dergelijke personen niet bewust toe zich aan te melden voor een NETGEAR-ACCOUNT. Als U jonger bent dan achttien (18) jaar, probeer dan geen NETGEAR-ACCOUNT AAN TE MAKEN of informatie over uzelf naar ons te sturen zonder toestemming van uw ouders. Niemand jonger dan achttien (18) jaar mag PERSOONSGEGEVENS aan NETGEAR verstrekken zonder toestemming van ouders. Als NETGEAR verneemt dat we PERSOONSGEGEVENS hebben verzameld van iemand jonger dan achttien (18) jaar zonder verificatie van ouderlijke toestemming, zullen we dergelijke informatie verwijderen. Als U van mening bent dat we informatie hebben van of over een kind jonger dan achttien (18) jaar, neem dan contact met ons op via legal@netgear.com

16.    SOFTWARE-UPDATES EN UPDATES VAN DE PRODUCTEN

Software-updates. Door het Product te gebruiken, gaat U ermee akkoord alle Software-updates en upgrades te ontvangen die NETGEAR naar de software in het Product stuurt. U gaat er specifiek mee akkoord dat Uw Product: (i) van tijd tot tijd met NETGEAR-servers kan communiceren om automatisch te controleren op beschikbare updates, zoals bugfixes, kritieke systeemupdates, patches, verbeterde functies, upgrades, ontbrekende plug-ins en nieuwe versies (gezamenlijk "Software-updates") en (ii) de Software-updates installeert. Dergelijke Software-updates kunnen in verschillende vormen voorkomen en worden geleverd om de conformiteit van het Product te waarborgen. Sommige Software-updates kunnen aan U worden verstrekt met het doel de prestaties van het Product te verbeteren; in dit geval bent U geen kosten verschuldigd voor de implementatie van dergelijke Software-updates en hebt U het recht om ze te weigeren of te de-installeren als ze een negatieve invloed hebben op Uw toegang tot of Uw gebruik van het Product.

17.    TERBESCHIKKINGSTELLING VAN HET PRODUCT EN BEPERKINGEN OP HET GEBRUIK

17.1    Product; Licentie. Het Product wordt door NETGEAR uitsluitend voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik aan U geleverd en mag niet geheel of gedeeltelijk worden doorverkocht. Behalve zoals uitdrukkelijk bepaald in deze Algemene Voorwaarden, mag U het Product of het recht om gerelateerde diensten te ontvangen niet overdragen. U stemt er verder mee in het Product niet te misbruiken, de wet in verband met het Product niet te overtreden of iemand anders te helpen dit te doen. Onder voorbehoud van Uw naleving van deze Algemene Voorwaarden verleent NETGEAR U een persoonlijke, niet-exclusieve, niet-overdraagbare, beperkte licentie voor het invoeren en gebruiken van software die U in verband met het Product wordt geleverd. Elk ongeoorloofd gebruik van het Product voor welk doel dan ook is verboden.

17.2    Beperkingen op het Gebruik. Tenzij anders bepaald in deze Algemene Voorwaarden of enige toepasselijke Aanvullende Voorwaarden, zult U in verband met Uw gebruik van het Product:

    (a)    Het Product of delen daarvan, het gebruik van het Product of de toegang tot het Product niet reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, verhandelen, doorverkopen of exploiteren voor commerciële doeleinden;

    (b)    Geen eigendomsvermeldingen verwijderen die op het Product betrekking hebben;
    
    (c)    Geen wijzigingen aanbrengen aan het Product, behalve wanneer dergelijke rechten niet kunnen worden uitgesloten onder de toepasselijke wetgeving;

    (d)    Niet proberen ongeautoriseerde toegang te krijgen tot enig deel of kenmerk van het Product, of andere systemen of netwerken die zijn verbonden met het Product of met een NETGEAR-server, of tot een van de diensten die op of via het Product worden aangeboden, door hacking of op andere onrechtmatige wijze;
    
    (e)    Het Product niet te gebruiken om: (i) content te uploaden, te plaatsen, te e-mailen, te verzenden of anderszins beschikbaar te stellen die onwettig, schadelijk, bedreigend, beledigend, intimiderend, onrechtmatig, smadelijk, vulgair, obsceen, lasterlijk of inbreukmakend is op de privacy van een ander, of minderjarigen op enigerlei wijze schaadt; (ii) U voor te doen als een persoon of entiteit; (iii) kopteksten te vervalsen of anderszins identificatiemiddelen te manipuleren om de oorsprong van content die via het Product wordt verzonden te verbergen; (iv) content te uploaden, te plaatsen, te e-mailen, te verzenden of het anderszins beschikbaar stellen van gegevens die U niet beschikbaar mag stellen op grond van enige wet of contractuele of fiduciaire relaties (zoals voorkennis, eigendoms- en vertrouwelijke informatie die U hebt verkregen of aan U is bekendgemaakt als onderdeel van arbeidsrelaties of onder geheimhoudingsovereenkomsten); (v) content te uploaden, te plaatsen, te e-mailen, te verzenden of het anderszins beschikbaar stellen van content die inbreuk maakt op een octrooi, handelsmerk, handelsgeheim, auteursrecht of andere eigendomsrechten van een partij; (vi) ongevraagde of ongeoorloofde reclame, promotiemateriaal, "junkmail", "spam", "kettingbrieven", "piramidespelen" of enige andere vorm van uitnodiging te uploaden, te plaatsen, te e-mailen, te verzenden of anderszins beschikbaar te stellen, behalve in die gebieden (zoals in winkels) die voor een dergelijk doel zijn aangewezen; (vii) de Producten of servers, netwerken of andere apparatuur die met de Producten zijn verbonden te verstoren of te verstoren (inclusief maar niet beperkt tot Denial-of-Service-aanvallen) of niet te voldoen aan de vereisten, procedures, beleidlijnen of voorschriften van netwerken die zijn verbonden met het Product; (viii) opzettelijk of onopzettelijk toepasselijke lokale, provinciale-, nationale of internationale wetgeving schenden, inclusief, maar niet beperkt tot, voorschriften afgekondigd door de U.S. Securities and Exchange Commission, regels van nationale of andere effectenbeurzen, inclusief, maar niet beperkt tot de New York Stock Exchange, de American Stock Exchange of de NASDAQ en alle voorschriften die wettelijk van kracht zijn; en (ix) een andere persoon te "stalken" of anderszins lastig te vallen;
    
    (f)    De instructies naleven en opvolgen die door NETGEAR aan U beschikbaar worden gesteld in verband met het Product;

    (g)    Te allen tijde deze Algemene Voorwaarden en alle toepasselijke wet- of regelgeving in de relevante rechtsgebieden in acht nemen, inclusief het rechtsgebied waar U woonachtig bent of van waaruit U het Product gebruikt.

18.    NETGEAR-PRODUCTLICENTIE

18.1    Eigendom.

(a) NETGEAR is, tussen U en NETGEAR betreft, eigenaar van alle rechten, aanspraken en belangen in en op het Product, met inbegrip van maar niet beperkt tot alle toepasselijke intellectuele eigendomsrechten of andere eigendomsrechten op dergelijke Producten en op de bijbehorende apparaten, ongeacht of deze al dan niet geregistreerd/wettelijk beveiligd zijn. Met uitzondering van de rechten die uitdrukkelijk aan U zijn verleend in deze Algemene Voorwaarden en eventuele Speciale Voorwaarden, behoudt NETGEAR alle rechten in of met betrekking tot het Product.

(b) Het is mogelijk dat U bepaalde softwareprogramma's dient te gebruiken om bepaalde functies van het Product te gebruiken of er volledige toegang toe te hebben. U bent verplicht de software te accepteren en te gebruiken die bij aankoop bij het Product is inbegrepen, alsmede andere softwareprogramma's die van tijd tot tijd door NETGEAR bij Uw Product kunnen worden geleverd. NETGEAR en haar licentiegevers zijn eigenaar van alle rechten, aanspraken en belangen met betrekking tot dergelijke software en intellectuele eigendomsrechten op deze software. NETGEAR behoudt ook het eigendom van alle auteursrechten en handelsmerken van NETGEAR (inclusief de NETGEAR-merken). In het geval van software van derde partijen die door NETGEAR aan de Producten wordt geleverd, behoudt de betreffende derde partij het eigendomsrecht op en de eigendom van zijn software, auteursrechten en handelsmerken.

18.2    Licentiebeperkingen. Zonder beperking van Sectie 17 is het U niet toegestaan om:

(a) een andere gebruiker of derde partij een licentie te verlenen om het Product te gebruiken of anderszins toegang te krijgen tot Uw account;

(b) het Product te gebruiken om het Product of gerelateerde diensten te leveren aan andere gebruikers of andere derden;

(c) anderszins Uw account en/of het Product of rechten daarop over te dragen, een sublicentie daarop te verlenen of een zekerheidsrecht daarop te vestigen, Uw account en/of het Product uit te lenen of te verhuren, of anderszins Uw account en/of het Product of enige rechten daarop over te dragen aan een derde partij; of

(d) de broncode van het Product (of een deel daarvan) te kopiëren, te bewerken, te wijzigen of er een afgeleid werk van te maken, te onderwerpen aan reverse engineering, te demonteren, te decompileren, er afgeleide werken van te maken of op andere wijze te trachten de broncode van het Product (of een deel ervan) te extraheren, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk toegestaan door NETGEAR, of voor zover toegestaan onder de wetgeving die op U van toepassing is, en U zult geen derde partij toestaan of een licentie verlenen om dit te doen.

18.3    Open Source Software. Bepaalde onderdelen van de software voor de Producten zijn onderworpen aan de GNU General Public License ("GPL") of andere zogenaamde open source licenties ("Open Source Software"). Open Source Software is mogelijk niet onderworpen aan de beperkingen in Sectie 17 van deze Algemene voorwaarden. Het staat U vrij om Open Source Software te gebruiken, te wijzigen en te distribueren die onder de GPL valt of onder andere gratis of open source software licentiemodellen in de Documentatie van de Software, zolang U voldoet aan de voorwaarden van de GPL (beschikbaar op www.gnu.org/copyleft/gpl.html) of dergelijke andere gratis of open source software licentievoorwaarden. Ter verduidelijking: deze Algemene Voorwaarden beperken Uw rechten niet onder, of verlenen U geen rechten die in de plaats komen van de licentievoorwaarden van enige toepasselijke Open Source Software.

19.    HANDELSMERKEN

19.1    U hebt niet het recht om de handelsnamen, handelsmerken, dienstmerken, logo's, domeinnamen of andere onderscheidende merken van NETGEAR ("NETGEAR-merken") te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van NETGEAR. Voor zover U het recht hebt om de NETGEAR-merken te gebruiken op grond van een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst met NETGEAR, is dergelijk gebruik alleen toegestaan in overeenstemming met deze afzonderlijke overeenkomst.

19.2    Het is U niet toegestaan om kennisgevingen van eigendomsrechten, tekens, handelsmerken, dienstmerken, handelsnamen, logo's of andere merken van NETGEAR of derde partijen (inclusief auteursrecht- en handelsmerkkennisgevingen) die betrekking hebben op, zijn aangebracht op of die zijn opgenomen in de Producten, te verwijderen, onleesbaar te maken, te verbergen, te wijzigen of anderszins te wijzigen en U gaat ermee akkoord dergelijke tekens, handelsmerken, dienstmerken, handelsnamen, logo's of andere merken van NETGEAR of een derde partij niet te gebruiken op een manier die waarschijnlijk of voorzienbaar is bedoeld om anderen te misleiden of verwarring te veroorzaken over de eigenaar, licentiehouder of geautoriseerde gebruiker, al naar gelang het geval, van dergelijke merken, namen of logo's.

20.    CONTENT DIE IN HET PRODUCT WORDT GELEVERD

20.1    De Content valt volledig onder de verantwoordelijkheid van de maker van dergelijke Content. De Content kan, zonder beperking, advertenties, promotiemateriaal, gesponsorde elementen of ander materiaal bevatten.

20.2    De Content kan beschermd zijn door eigendoms- of intellectuele eigendomsrechten van derden (zoals partners, adverteerders en sponsors of hun agenten die dergelijke Content aan NETGEAR leveren). Het is U niet toegestaan om Content (geheel of gedeeltelijk) te wijzigen, te verhuren, te leasen, uit te lenen, te verkopen, te distribueren of afgeleide werken te maken op basis van de Content of om licenties op de Content te verlenen.

21.    GEBRUIKERS CONTENT EN GEBRUIKERS CONTENT LICENTIE

21.1    Door Gebruikers Content te uploaden, verzenden, maken, plaatsen, weergeven of anderszins te verstrekken, verleent U NETGEAR hierbij een wereldwijde, royaltyvrije, niet-exclusieve, eeuwigdurende, onherroepelijke, sublicentieerbare en overdraagbare licentie om (a) dergelijke Gebruikers Content te gebruiken, distribueren, reproduceren, wijzigen, aanpassen, afgeleide werken te maken van, openbaar uit te voeren en openbaar weer te geven voor zover dat noodzakelijk is voor het gebruik van het Product, en (b) een kopie van de Gebruikers Content (inclusief alle gerelateerde intellectuele eigendomsrechten) te bewaren voor archiverings- en juridische doeleinden ("Gebruikers Content Licentie").

21.2    NETGEAR claimt geen eigendom van de Gebruikers Content die U indient of beschikbaar stelt voor opname in de Producten of het NETGEAR-account en U behoudt alle auteursrechten en andere rechten op alle Gebruikers Content die door U op of via het Product of NETGEAR-account wordt verstrekt. Voor alle duidelijkheid: de voorgaande Gebruikers Content Licentie die aan NETGEAR wordt verleend, heeft geen invloed op Uw eigendom van of recht op het verlenen van aanvullende licenties op het materiaal in Uw Gebruikers Content, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

21.3    Elke bescherming en handhaving van intellectuele eigendomsrechten die bestaan of betrekking hebben op de Gebruikers Content, zijn volledig Uw verantwoordelijkheid en NETGEAR is niet verplicht om de Gebruikers Content namens U te beschermen en te handhaven.

21.4    Als U op ons verzoek bepaalde specifieke inzendingen verzendt of plaatst (bijv. via prikborden of in verband met wedstrijden) of als U ons suggesties, ideeën, notities, foto's, tekeningen, concepten, opmerkingen, verbeteringen, aanbevelingen, andere feedback met betrekking tot het verbeteren van de Producten of andere informatie (elk een "Inzending" en gezamenlijk de "Inzendingen") stuurt, wordt de Inzending altijd als niet-vertrouwelijk behandeld. "Inzendingen" staan los van Gebruikers Content. Geen van de Inzendingen is onderworpen aan enige vertrouwelijkheidsverplichting van NETGEAR en NETGEAR is niet aansprakelijk voor het gebruik of openbaarmaking van Inzendingen. Elke Inzending mag door NETGEAR zonder beperking worden gebruikt voor welk doel dan ook, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, reproductie, openbaarmaking, transmissie, publicatie, uitzending of plaatsing. NETGEAR heeft en krijgt onherroepelijk het recht, maar niet de verplichting, om de Inzending op enigerlei wijze te gebruiken en anderszins te exploiteren voor welk doel dan ook, inclusief maar niet beperkt tot het reproduceren, wijzigen, aanpassen, publiceren, uitzenden, in licentie geven, uitvoeren, plaatsen, verkopen, vertalen, opnemen, er afgeleide werken van maken of distribueren van de Inzending in alle media, nu bekend of hierna bedacht, in het hele universum, eeuwigdurend, zonder U daarvoor enige vergoeding of krediet te geven. Verder verleent U NETGEAR onherroepelijk het recht, maar niet de verplichting, om Uw naam te gebruiken in verband met Uw Inzendingen. Door een Inzending in te dienen bij NETGEAR, verklaart U dat een dergelijke Inzending oorspronkelijk van U is en U geen inbreuk maakt op de rechten van derden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, intellectuele eigendomsrechten en publiciteits- en/of privacyrechten. Inzendingen worden niet erkend of geretourneerd. U gaat ermee akkoord en begrijpt dat NETGEAR niet verplicht is om een Inzending die U aan NETGEAR doet te gebruiken en dat U niet het recht hebt om dergelijk gebruik af te dwingen. U erkent en gaat ermee akkoord dat Uw relatie met NETGEAR geen vertrouwelijke, fiduciaire of andere speciale relatie is en dat Uw beslissing om materiaal in te dienen bij NETGEAR, NETGEAR niet in een andere positie plaatst dan de positie die wordt bekleed door leden van het algemene publiek met betrekking tot Uw Inzending. U begrijpt en erkent dat NETGEAR brede toegang heeft tot ideeën, verhalen, ontwerpen en ander literair materiaal, en dat er voortdurend nieuwe ideeën worden ingediend bij NETGEAR of door NETGEAR's eigen medewerkers wordt ontwikkeld. Veel ideeën of verhalen kunnen concurrerend zijn met, of vergelijkbaar of identiek zijn aan Uw Inzending voor wat betreft het thema, idee, plot, format of in andere opzichten. U erkent en gaat ermee akkoord dat U geen recht hebt op enige compensatie als gevolg van het gebruik door NETGEAR van dergelijk vergelijkbaar of identiek materiaal. NETGEAR kan gebruikers van tijd tot tijd verzoeken hun Gebruikers Content vrijwillig te doneren voor NETGEAR's inspanningen op het gebied van onderzoek en productontwikkeling ("Gedoneerde Gebruikers Content"). Als U ervoor kiest om Uw Gebruikers Content te doneren, zal NETGEAR duidelijk maken dat U dit vrijwillig doet. Voor dergelijke Gedoneerde Gebruikers Content verleent U NETGEAR een wereldwijde, royaltyvrije, niet-exclusieve, eeuwigdurende, onherroepelijke, sublicentieerbare en overdraagbare licentie om (a) de Gedoneerde Gebruikers Content (inclusief alle gerelateerde intellectuele eigendomsrechten) te bekijken, te gebruiken, te distribueren, te reproduceren, te wijzigen, aan te passen, er afgeleide werken van te maken, publiekelijk uit te voeren en openbaar weer te geven voor zover dat nodig is om NETGEAR Producten en Diensten te leveren, te verbeteren en te wijzigen, en (b) een kopie van de Gedoneerde Gebruikers Content te bewaren voor onderzoek, productverbetering, productontwikkeling, archivering en juridische doeleinden. U gaat er verder mee akkoord dat NETGEAR het recht heeft om de Gedoneerde Gebruikers Content te wijzigen, aan te passen of te combineren met andere werken. Verder verklaart, garandeert en verbindt U zich ertoe dat: (a) U de enige eigenaar, cessionaris en houder van het eigendomsrecht bent van de Gedoneerde Gebruikers Content EN (ii) U de volledige macht en bevoegdheid hebt om de onderhavige licentie voor de Gedoneerde Gebruikers Content te verlenen.

22.    UW VERKLARINGEN EN GARANTIES

22.1    GARANTIE.

    NIET-GEBRUIK VAN NETGEAR-PRODUCTEN IN BEPAALDE SYSTEMEN. U gaat ermee akkoord dat U de NETGEAR Producten niet zult gebruiken bij de exploitatie van nucleaire faciliteiten, levensondersteunende systemen, noodcommunicatie, vliegtuignavigatie- of communicatiesystemen, luchtverkeersleidingssystemen of andere dergelijke activiteiten waarbij het falen van de Producten kan leiden tot de dood, persoonlijk letsel of ernstige fysieke of milieuschade.
    GEBRUIKERS CONTENT. U bent volledig verantwoordelijk voor de door U geleverde Gebruikers Content en voor eventuele gevolgen die voortvloeien uit die Gebruikers Content (inclusief verlies of schade geleden of opgelopen door NETGEAR, zoals uiteengezet in Sectie 24). In het bijzonder garandeert en verklaart U tegenover NETGEAR dat:

(a) U de eigenaar bent van alle rechten met betrekking tot de gebruikers content of anderszins gemachtigd bent om NETGEAR de licentie voor gebruikers content te verlenen;

(b) De gebruikers content geen inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van derde partijen en geen voorkennis bevat;

(c) De gebruikers content geen materiaal bevat dat schadelijk, onnauwkeurig, pornografisch, beledigend, obsceen, bedreigend, lasterlijk is of anderszins illegaal is of dat niet voldoet aan de toepasselijke wetgeving;

(d) De gebruikers content geen virussen bevat of andere schadelijke software, code of soortgelijke middelen en apparaten die de functie en prestaties van het Product en/of enig apparaat dat toegang heeft tot dergelijke gebruikers content kunnen beschadigen, schaden, uitschakelen of anderszins kunnen beïnvloeden of beperken, ongeacht of dit apparaat toebehoort aan NETGEAR of een andere gebruiker of derde partij, inclusief server, netwerkknooppunten of soortgelijke apparatuur;

(e) De gebruikers content zal voldoen aan en in overeenstemming is met alle regels en vereisten voor leeftijdsclassificatie (inclusief nauwkeurige en adequate classificatie en beoordeling van gebruikers content, al naargelang het geval) onder de toepasselijke wetgeving, inclusief het land waarin U woonachtig bent of van waaruit U het Product gebruikt;

(f) Het gebruik van de gebruikers content door NETGEAR, NETGEAR geen enkele verplichting oplegt om enige vorm van geldelijke bijdrage (inclusief licentiekosten, contributie of anderszins) te betalen aan een derde partij (in het bijzonder auteursrechtenorganisaties); en

(g) U Uzelf niet vals zult voorstellen door U voor te doen als een ander persoon.

22.2    SCHADELOOSSTELLING. U stemt ermee in NETGEAR te verdedigen tegen, schadeloos te stellen voor en te vrijwaren van en tegen alle claims, procedures, verwondingen, aansprakelijkheden, verliezen, kosten en uitgaven (inclusief redelijke advocatenhonoraria), inclusief maar niet beperkt tot claims wegens nalatigheid, inbreuk op de privacy, inbreuk op het auteursrecht en/of inbreuk op handelsmerken tegen NETGEAR, met betrekking tot of voortvloeiend uit Uw schending van Uw verklaringen, garanties, convenanten of verplichtingen onder deze Algemene Voorwaarden, Uw misbruik van de Producten of Uw ongeoorloofde aanpassing of wijziging van NETGEAR Producten.

23.    NETGEAR'S VERKLARINGEN EN GARANTIES

23.1    Voor zover mogelijk onder toepasselijk recht, is Uw gebruik van het Product op eigen risico.

23.2    Voor zover toegestaan onder de toepasselijke wetgeving, wijzen NETGEAR en haar leveranciers elke garantie van geschiktheid voor een bepaald doel of compatibiliteit met andere specifieke hardware af. NETGEAR wijst hierbij verder uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid af voor claims in verband met defecten aan het Product die het gevolg zijn van verkeerd gebruik of misbruik van het Product, wijziging van het Product, onjuiste Productselectie of het feit dat u zich niet houdt aan alle toepasselijke wetgeving. NETGEAR sluit geen rechten uit, of beperkt of schorst geen andere rechten die U hebt, tenzij dit bij de wet is toegestaan.

23.3    U gaat ermee akkoord dat NETGEAR geen verzekeraar is en dat NETGEAR U geen verzekering van welke aard dan ook aanbiedt. Alle bedragen die U NETGEAR betaalt voor het Product zijn geen verzekeringspremies en zijn niet gerelateerd aan de waarde van Uw eigendom, eigendommen van iemand anders die zich in Uw pand bevinden of enig risico op verlies in Uw gebouwen. Als U een verzekering wenst ter bescherming tegen enig risico van verlies op uw terrein, dient u deze aan te schaffen.

23.4    De Toegang tot de Diensten mag alleen worden onderbroken als gevolg van (i) onderhoud en service; (ii) serverupdates; of (iii) stroom- of serveruitval of andere mogelijke technische problemen. In alle gevallen zal NETGEAR redelijke inspanningen leveren om U zoveel mogelijk vooraf op de hoogte te stellen en de onderbreking, indien mogelijk, tot een minimum te beperken. In het geval van opschorting of onderbreking van diensten veroorzaakt door acties van NETGEAR of een aan haar gelieerde onderneming gedurende meer dan 12 hours, hebt U het recht om een terugbetaling van Uw abonnementskosten te vragen, in verhouding tot de duur van de onderbreking of opschorting. In ieder geval hebt U geen recht op enige compensatie of terugbetaling als de onderbreking of opschorting van de toegang wordt veroorzaakt door Uw toedoen.

23.5   Afspeelkwaliteit, Streaming. De afspeelresolutie en -kwaliteit van Gekochte Content is afhankelijk van een aantal factoren, waaronder het type apparaat waarop U toegang hebt tot de Gekochte Content en Uw bandbreedte, die tijdens het gebruik kan toenemen of afnemen. Als NETGEAR detecteert dat Gekochte Content die wordt gestreamd, kan worden onderbroken of anderszins niet correct kan worden afgespeeld vanwege bandbreedtebeperkingen of andere factoren, kan NETGEAR de resolutie of bestandsgrootte van de gestreamde Gekochte Content verlagen in een poging een ononderbroken ervaring te bieden. NETGEAR geeft geen garantie voor de resolutie of kwaliteit van de door U tijdens het streamen ontvangen Gekochte Content.

23.6   Als U zich abonneert op de uitgebreide garantie- en ondersteuningsdiensten van NETGEAR, zal NETGEAR redelijke inspanningen leveren om Uw probleem op te lossen. U gaat er verder mee akkoord dat NETGEAR vanwege de snel veranderende aard van de technologie, niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor de ondersteuning van elk computergerelateerd product op de markt. NETGEAR zal proberen aan te geven welke producten of productlijnen worden ondersteund op haar website. NETGEAR kan, naar eigen goeddunken, besluiten technische ondersteuning te bieden voor een product dat niet op de website staat vermeld. In dit geval garandeert NETGEAR alleen ondersteuning voor het specifieke probleem en niet dat zij ondersteuning zal blijven bieden voor een dergelijk niet genoemd product na dat probleem.

24.    AANVULLENDE GARANTIES OP APPARATEN EN GARANTIE OP REFURBISHED PRODUCTEN VOOR GEREGISTREERDE PRODUCTEN

24.1    Registratie. Niettegenstaande andere bepalingen in deze Overeenkomst, garandeert NETGEAR de oorspronkelijke koper dat als U Uw nieuwe apparaat online registreert bij NETGEAR, het apparaat vrij zal zijn van materiaal- en fabricagefouten bij normaal gebruik gedurende een periode van drie (3) jaar vanaf de datum van de oorspronkelijke winkelaankoop ("Aanvullende Apparaat Garantie "). Ga naar https://www.netgear.com/nl/about/warranty/ voor meer specifieke instructies over het registreren van Uw NETGEAR-apparaat en garantiedetails.

24.2    Garantie op Refurbished Producten. Niettegenstaande andere bepalingen in deze Overeenkomst, garandeert NETGEAR de koper van een refurbished product dat is aangeschaft bij www.netgear.com of een geautoriseerde wederverkoper dat, als U Uw refurbished apparaat online registreert bij NETGEAR, het apparaat vrij zal zijn van materiaal- en fabricagefouten bij normaal gebruik gedurende een periode van drie (3) jaar vanaf de datum van aankoop ("Garantie op Refurbished Producten").

24.3    Remedies. Als tijdens deze periode een dergelijk defect optreedt, zal NETGEAR, naar eigen keuze en voor zover wettelijk toegestaan, ofwel (1) het apparaat kosteloos repareren met behulp van nieuwe of refurbished vervangende onderdelen, of (2) het apparaat vervangen door een nieuw of refurbished apparaat. In het geval van een dergelijk gebrek, voor zover toegestaan door de wet, zijn dit Uw enige en exclusieve rechtsmiddelen. De Aanvullende Apparaat Garantie en de Garantie op Refurbished Producten zijn alleen geldig in de rechtsgebieden waar de apparaten worden verkocht via www.netgear.com of erkende wederverkopers of agenten van NETGEAR, waaronder Nederland, en zijn geldig voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving van dergelijke rechtsgebieden. Op vervangende apparaten wordt garantie verleend voor de rest van de oorspronkelijke garantieperiode of dertig (30) dagen, afhankelijk van wat langer is, of voor een aanvullende periode die mogelijk vereist is door de toepasselijke wetgeving.

24.4    Instructies. Voor het verkrijgen van service onder de Aanvullende Apparaat Garantie of de Garantie op Refurbished Producten, neemt U contact op met de klantenservice van NETGEAR op customer.service@netgear.com. NETGEAR kan van U verlangen dat U een aankoopbewijs overlegt en/of voldoet aan andere vereisten voordat U de garantieservice ontvangt.

24.5    Uitsluitingen en beperkingen. Deze garantie is niet van toepassing op een apparaat of een deel van een apparaat dat is onderhouden, gewijzigd, refusbished of gewijzigd is door iemand die niet is geautoriseerd door NETGEAR, noch is deze van toepassing op cosmetische schade zoals krassen en deuken. Bovendien is deze Aanvullende Apparaat Garantie niet van toepassing op schade of defecten veroorzaakt door (1) een ongeval, misbruik, verkeerd gebruik, verkeerde behandeling, overstroming, brand, aardbeving of andere externe oorzaken; (2) normale slijtage of veroudering van het apparaat; of (3) gebruik van het apparaat (a) buiten het toegestane of beoogde gebruik beschreven door NETGEAR, (b) niet in overeenstemming met de instructies van NETGEAR, of (c) met onjuiste spanning of stroomtoevoer.

25.    BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID VAN NETGEAR

25.1    NETGEAR kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het niet beschikbaar zijn van een of meer Diensten als gevolg van factoren buiten de controle van NETGEAR (zoals technische redenen, netwerkcongestie, storingen van internetproviders, enz.).

25.2    NETGEAR kan ook niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele verliezen als gevolg van ongeoorloofd gebruik van Uw account als gevolg van Uw eigen nalatigheid om de vertrouwelijkheid en veiligheid van Uw ID en wachtwoord te behouden, ook al heeft NETGEAR voldaan aan haar verplichtingen in dit verband.

26.    VOORWAARDEN DIE VAN TOEPASSING ZIJN OP DE IOS-APP(S) VAN NETGEAR

26.1    Naast Uw instemming met deze Algemene Voorwaarden zijn de volgende bepalingen van toepassing met betrekking tot Uw gebruik van een versie van een NETGEAR mobiele softwareapplicatie ("App") voor een iPhone die compatibel is met het iOS-besturingssysteem van Apple Inc. ("Apple"):

(a) Apple is geen partij bij deze Algemene Voorwaarden en is geen eigenaar van en niet verantwoordelijk voor een NETGEAR App. Apple biedt geen garantie voor de NETGEAR App, behalve, indien van toepassing, terugbetaling van de aankoopprijs voor de App. Apple is niet verantwoordelijk voor onderhoud of andere ondersteunende diensten voor de NETGEAR App en is niet verantwoordelijk voor andere claims, verliezen, aansprakelijkheden, schade, kosten of uitgaven met betrekking tot de NETGEAR App, inclusief productaansprakelijkheidsclaims van derde partijen, claims dat de NETGEAR App niet voldoet aan toepasselijke wettelijke of regelgevende vereisten, claims die voortvloeien uit consumentenbescherming of soortgelijke wetgeving, en claims met betrekking tot inbreuk op intellectuele eigendom. Alle vragen of klachten met betrekking tot het gebruik van de NETGEAR App, inclusief vragen of klachten met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten, moeten worden gericht aan NETGEAR in overeenstemming met Sectie 31 ("Contactgegevens").

(b) De licentie die in deze Algemene Voorwaarden aan U is verleend, is beperkt tot een niet-overdraagbare licentie voor het gebruik van de NETGEAR App op een product van het merk Apple waarop het iOS-besturingssysteem van Apple draait en dat eigendom is van of wordt beheerd door U, of zoals anderszins toegestaan volgens de Gebruiksregels die zijn uiteengezet in de Servicevoorwaarden van de App Store van Apple. Bovendien dient U zich te houden aan de voorwaarden van overeenkomsten met derde partijen die op U van toepassing zijn wanneer U de NETGEAR App gebruikt, zoals Uw overeenkomst voor draadloze datadiensten.

(c) U verklaart en garandeert dat (1) U zich niet bevindt in een land dat onderworpen is aan een embargo van de Amerikaanse overheid, of dat door de Amerikaanse overheid is aangewezen als een land dat "terrorisme ondersteunt"; en (2) U niet op een lijst staat van verboden of aan beperkingen onderworpen partijen van de Amerikaanse overheid.

(d) Apple en de dochterondernemingen van Apple zijn derde begunstigden van deze Algemene Voorwaarden en hebben, na Uw aanvaarding van de bepalingen en voorwaarden van deze Algemene Voorwaarden, het recht (en worden geacht het recht te hebben aanvaard) om deze Algemene Voorwaarden ten opzichte van U als derde begunstigde daarvan af te dwingen; niettegenstaande het voorgaande is het recht van NETGEAR om een variatie, verklaring van afstand of schikking onder deze Algemene Voorwaarden aan te gaan, te herroepen of te beëindigen niet onderworpen aan de toestemming van derde partijen.

27.    OVERMACHT

27.1    NETGEAR is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor de niet-nakoming of vertraging in de nakoming van NETGEAR's verplichtingen onder deze Algemene Voorwaarden die wordt veroorzaakt door gebeurtenissen waarover NETGEAR redelijkerwijs geen controle heeft ("Overmachtssituatie") zoals gedefinieerd in de jurisprudentie.

27.2    De prestaties van NETGEAR onder deze Algemene Voorwaarden worden geacht te zijn opgeschort voor de periode dat de overmachtsituatie voortduurt, en NETGEAR zal voor de duur van die periode een verlenging van de uitvoeringstermijn hebben.

28.    SITES VAN DERDE PARTIJEN EN ANDERE CONTENT

28.1    De Producten kunnen content van en hyperlinks naar content bronnen en diensten van derden bevatten, inclusief websites en Content van Derde Partijen, en NETGEAR kan derde technologiëen van derde partijen integreren in de Producten ("Externe Bronnen"). NETGEAR is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze Externe Bronnen (inclusief advertenties, producten en andere materialen), onderschrijft de inhoud daarvan niet en heeft geen zeggenschap over de content, die in het kader van deze Externe Bronnen aan u wordt verstrekt, beschikbaar wordt gesteld en/of wordt weergegeven. NETGEAR is niet verantwoordelijk of aansprakelijk, direct dan wel indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt of beweerd te zijn veroorzaakt door of in verband met Uw gebruik van of Uw vertrouwen op dergelijke inhoud (met inbegrip van enig vertrouwen van U op de beschikbaarheid, nauwkeurigheid, toepasbaarheid of volledigheid van de inhoud) die aan U beschikbaar wordt gesteld, aan U wordt verstrekt of aan U wordt getoond via deze Externe Bronnen. Als u ervoor kiest om toegang te verkrijgen tot, zaken te doen met of anderszins in interactie te treden met dergelijke Externe Bronnen, doet U dit op eigen risico.

28.2    De Producten kunnen u de mogelijkheid bieden om toegang te krijgen tot media-content die wordt beheerd door derden ("Content van Derde Partijen"), waarover NETGEAR geen redactionele of programmeringscontrole uitoefent. U begrijpt dat: (i) de leveranciers van Content van Derde Partijen de toegang tot hun content te allen tijde kunnen beperken of intrekken; (ii) NETGEAR, voor zover mogelijk onder toepasselijk recht, niet verantwoordelijk is voor en geen redactionele controle heeft over Content van Derde Partijen; en (iii) NETGEAR geen controle heeft over de distributie van Content van Derde Partijen. U gaat ermee akkoord dat NETGEAR niet aansprakelijk is jegens u of iemand anders die uw systeem gebruikt met betrekking tot Content van Derde Partijen. U gaat er ook mee akkoord en verklaart dat alle Content van Derde Partijen waartoe toegang wordt verkregen of die wordt overgedragen met behulp van de Producten, voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik is en dat de Producten niet zullen worden gebruikt om Content van Derde Partijen illegaal te verveelvoudigen, illegaal openbaar te maken of anderszins illegaal te gebruiken. In beginsel is toestemming van de betreffende rechthebbende vereist voordat Content van Derde Partijen kan worden gebruikt. Het ongeoorloofd verveelvoudigen of openbaar maken van auteursrechtelijk beschermde werken kan een inbreuk vormen op de rechten van de auteursrechthebbenden. U begrijpt dat u door het gebruik van de Producten wordt blootgesteld aan het risico dat u bepaalde Content als aanstootgevend, onfatsoenlijk of aanstootgevend ervaart en dat elk gebruik van de Producten met betrekking tot een dergelijke blootstelling volledig op eigen risico is.

28.3    U kunt van tijd tot tijd, en door of als gevolg van het gebruik van de Producten, Producten van Derde Partijen aanschaffen of gebruikmaken van andere Diensten, goederen of software die door een derde partij aan u wordt geleverd. Uw gebruik van dergelijke producten van derde partijen en andere Diensten, goederen of software kan onderworpen zijn aan Speciale Voorwaarden en andere afzonderlijke algemene voorwaarden die van toepassing zijn tussen U en de desbetreffende derde partij. Deze Overeenkomst heeft geen invloed op uw juridische verhouding met derde partijn en NETGEAR is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor Producten van Derde Partijen en andere Diensten, goederen of software die door een derde partij aan u worden geleverd.

28.4    Wanneer u een App van een derde partij gebruikt, kan de App uw toestemming vragen om toegang te krijgen tot uw content en informatie, zodat de App kan werken zoals beoogd. Uw overeenkomst met de leverancier van die App bepaalt hoe de App die content en informatie kan gebruiken, opslaan en overdragen, dus u dient er zelf zorg voor te dragen dat u de servicevoorwaarden van een dergelijke App grondig leest. Zonder deze Algemene Voorwaarden te beperken, gaat u ermee akkoord dat NETGEAR niet aansprakelijk is jegens u of iemand anders met betrekking tot uw overeenkomst met de leverancier van Apps van derde partijen.

29.    CLAIMS MET BETREKKING TOT INBREUK OP INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN EN ANDERE RECHTEN

29.1    Claims. NETGEAR respecteert het intellectuele eigendom van anderen en wij verlangen van onze gebruikers datzelfde te doen. Indien U van mening bent dat Uw werk is gekopieerd op een wijze die inbreuk maakt op het auteursrecht of dat Uw intellectuele eigendomsrechten anderszins zijn geschonden, kunt U NETGEAR van de volgende informatie voorzien:

    (a)    een elektronische of fysieke handtekening van de persoon die gemachtigd is om namens de eigenaar van het auteursrecht of ander intellectueel eigendomsrecht op te treden;

    (b)    een beschrijving van het auteursrechtelijk beschermde werk of andere intellectueel eigendomsrecht waarvan U meent dat het is geschonden;

    (c)    een beschrijving van waar het materiaal waarvan U meent dat het inbreukmakend is zich op de NETGEAR-website bevindt;

    (d)    Uw adres, telefoonnummer en e-mailadres;

    (e)    een verklaring van U dat U te goeder trouw meent dat het betwiste gebruik niet is toegestaan door de eigenaar van het auteursrecht, diens vertegenwoordiger of de wet;

    (f)    een verklaring van U, gedaan op straffe van meineed, dat de bovenstaande informatie in Uw kennisgeving juist is en dat U de eigenaar van het auteursrecht of ander intellectueel eigendomsrecht bent of bevoegd bent om namens de eigenaar van het auteursrecht of intellectueel eigendomsrecht te handelen.

Gelieve deze informatie te sturen naar: Legal Department,

Adres: NETGEAR International Limited, First Floor, Block 3, University Technology Centre, Curraheen Road, Cork, Ireland; OF Louis Braillelaan 80 (8e verdieping), 2719EK Zoetermeer, Nederland

29.2    Remedies.

(a) NETGEAR kan in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving reageren op kennisgevingen van vermeende auteursrechtinbreuk of schending van andere wetgeving en kan de toegang tot accounts van gebruikers die herhaaldelijk inbreuk maken op auteursrechtwetten of andere toepasselijke wetgeving schenden beëindigen, opschorten of blokkeren (tijdelijk of permanent).
    
(b) NETGEAR kan de accounts van gebruikers van een NETGEAR-product die inbreuk maken op de auteursrechten, handelsmerken of andere intellectuele eigendomsrechten van anderen beëindigen. Bovendien kunnen stappen die bedoeld zijn om veiligheidsmaatregelen ter voorkoming van inbreuken op intellectueel eigendom te doorbreken of te omzeilen, illegaal zijn onder de wetgeving van de Verenigde Staten of vergelijkbare buitenlandse wetgeving. NETGEAR kan de accounts van gebruikers die methoden ontwikkelen of gebruiken om dergelijke beveiligingsmaatregelen te doorbreken of omzeilen beëindigen en kan alle andere noodzakelijke of passende maatregelen nemen om inbreuk op intellectuele eigendomsrechten te voorkomen.

30.    ALGEMENE BEPALINGEN

30.1    Gehele Overeenkomst. Deze Algemene Voorwaarden vormen de gehele overeenkomst tussen U en NETGEAR en zijn van toepassing op Uw gebruik van de Producten en vervangen alle eerdere overeenkomsten tussen U en NETGEAR met betrekking tot die Producten. Toezeggingen, verklaringen of overeenkomsten die elders zijn gedaan of aangegaan, direct dan wel indirect, schriftelijk, mondeling of in reclame, zijn niet bindend jegens NETGEAR, tenzij deze uitdrukkelijk schriftelijk door NETGEAR aan U zijn bevestigd. U bent mogelijk ook onderworpen aan aanvullende voorwaarden die van toepassing kunnen zijn wanneer U bepaalde andere services, gelieerde diensten, content van derde partijen of software van derde partijen gebruikt of aanschaft.

30.2    Verklaring van Afstand en Scheidbaarheid van de Voorwaarden Het nalaten van NETGEAR om enig recht of enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden uit te oefenen of af te dwingen, vormt geen verklaring van afstand van een dergelijk recht of bepaling. Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden door een bevoegde rechtbank ongeldig wordt bevonden, komen de partijen niettemin overeen dat de rechtbank moet trachten om uitvoering te geven aan de intenties van de partijen zoals weergegeven in desbetreffende bepaling en dat de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven.

30.3    Derde Begunstigden. Elk van NETGEARS's gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen is een beoogde derde begunstigde van de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden die een voordeel toekennen aan (of rechten verlenen ten gunste van) hen. Dergelijke gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen hebben het recht om elke bepaling van deze Algemene Voorwaarden die hen een voordeel (of een recht ten gunste van hen) verleent rechtstreeks af te dwingen en te vertrouwen op de inhoud daarvan. Onder voorbehoud van het voorgaande, en behalve zoals uiteengezet in Sectie 25 met betrekking tot de Apple iOS App, zal geen enkele andere persoon een derde begunstigde zijn van deze Algemene Voorwaarden.

30.4    Overdracht. Het is U niet toegestaan om deze Algemene Voorwaarden, die persoonlijk op U van toepassing zijn, of Uw rechten of verplichtingen die voortvloeien uit deze Algemene Voorwaarden, over te dragen, toe te wijzen of anderszins te vervreemden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van NETGEAR. NETGEAR heeft niet het recht om deze Algemene Voorwaarden zonder Uw toestemming over te dragen, toe te wijzen of anderszins te vervreemden, tenzij NETGEAR ervoor zorgt dat deze overdracht, toewijzing of vervreemding van de Algemene Voorwaarden Uw rechten onder deze Algemene Voorwaarden op geen enkele wijze vermindert.

30.5    Geen Recht op Instandhouding en Niet-Overdraagbaarheid. U gaat ermee akkoord dat Uw Producten niet overdraagbaar zijn en dat alle rechten op Uw ID of inhoud van Uw account eindigen bij Uw overlijden. Na ontvangst van een kopie van een overlijdensakte kunnen Uw Producten en gerelateerde accounts worden beëindigd en kan de inhoud ervan permanent worden verwijderd.

30.6    Rechtskeuze. Op deze Algemene Voorwaarden en de relatie tussen U en NETGEAR is het Nederlandse recht van toepassing. Elk geschil tussen U en NETGEAR zal worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechtbank.

30.7    Interpretatie. De sectietitels in deze Algemene Voorwaarden zijn louter gemakshalve aangebracht en hebben geen wettelijke of contractuele gevolgen.

30.8    Taal van de Algemene Voorwaarden. De taal van deze Algemene Voorwaarden is Nederlands.

30.9    Exportwetten. Gezien het wereldwijde karakter van het internet, stemt U ermee in zich te houden aan alle lokale regels met betrekking tot online gedrag en aanvaardbare Content. In het bijzonder stemt U ermee in zich te houden aan alle toepasselijke wetten met betrekking tot de overdracht van gegevens die worden geëxporteerd vanuit de Verenigde Staten of uit het land waarin U zich bevindt. U verklaart en garandeert dat U zich niet bevindt in een land dat onderworpen is aan een embargo van de Amerikaanse overheid, of dat door de Amerikaanse overheid is aangewezen als een land dat "terrorisme ondersteunt", en dat U niet op een lijst van verboden of beperkte partijen van de Amerikaanse overheid staat vermeld. Zonder het voorgaande te beperken, gaat U ermee akkoord dat U de Producten niet zult gebruiken in landen die zijn aangewezen op grond van sectie 6(j) van de Export Administration Act.

31.    SURVIVAL-CLAUSULE

Ieder clausule van deze Algemene Voorwaarden die uitdrukkelijk het verstrijken of de beëindiging van deze Algemene Voorwaarden overleeft of die, volgens haar bewoordingen, uitvoering vereist na het verstrijken of de beëindiging van deze Algemene Voorwaarden, of die van toepassing is op gebeurtenissen die zich kunnen voordoen na het verstrijken of de beëindiging van deze Algemene Voorwaarden, zal dat verstrijken of die beëindiging overleven, met inbegrip van de volgende Secties van deze Algemene Voorwaarden: Sectie 2, 8.2(b), 13.3, 17.2, 18-28, 30-32.

32.    CONTACTGEGEVENS

De volgende NETGEAR-entiteit is verantwoordelijk voor het leveren van de Producten, afhankelijk van waar u de Producten gebruikt:
    
    •     NETGEAR International Limited
    
Dus als u vragen, klachten of claims hebt met betrekking tot de Producten, kunt u contact met ons opnemen op de volgende adressen (voor zover van toepassing):

NETGEAR International Limited, First Floor, Block 3, University Technology Centre, Curraheen Road, Cork, Ireland; OF

Louis Braillelaan 80 (8e verdieping), 2719EK Zoetermeer, Nederland

Online store telefoonnummer:
Nederland :+3108000249996
Belgie : +3280075932
Luxemburg : +35280024269

Online store emailadres: storenl@netgear.com
    
        Modelformulier voor herroeping

(Gelieve dit formulier alleen in te vullen en terug te sturen als u de overeenkomst wil herroepen)

        - Aan NETGEAR -
          Louis Braillelaan 80 (8e verdieping), 2719EK Zoetermeer, Nederland
          e-mailadres: storenl@netgear.com
        - Ik/Wij (*) deel/delen (*) hierbij mede dat ik/wij (*) mijn/onze (*) abonnementsovereenkomst voor [name the service] herroep.
        - Geabonneerd op
        - Naam van de gebruiker(s)
        - Adres van de gebruiker(s)
        - Handtekening van de gebruiker(s) (alleen als dit formulier op papier wordt ingediend)
        - Datum


(*) Doorhalen wat niet van toepassing is

AANVULLENDE ABONNEMENTSVOORWAARDEN VOOR NETGEAR ARMOR

1.    NETGEAR Armor (mogelijk gemaakt door Bitdefender) ("Armor") biedt internetbeheersoftware die, wanneer geïnstalleerd op uw netwerkapparaat (bijv. router, computer, mobiele telefoon, mobiel computerapparaat), internetgebonden verkeer onderschept en bepaalde onveilige Apps blokkeert die mogelijk toegang proberen te krijgen tot beschermde bronnen op uw apparaat. Dit kan ertoe leiden dat toepassingen niet starten of zich niet goed gedragen. U erkent dat als U toegang verleent tot deze Apps, dit kan leiden tot gegevensverlies of gegevensdiefstal.

2.    Uw vooruitbetaalde Armor-abonnement kan binnen dertig (30) dagen na aankoop worden geannuleerd. Als u na 30 dagen annuleert, wordt uw betaling niet gerestitueerd en wordt uw dienst voortgezet tot het einde van uw contractsermijn, zoals vermeld in Uw abonnementsplan.

3.    Als Uw Armor-abonnementsdiensten zijn gebundeld met een NETGEAR Product, gaat Uw abonnementsperiode in op de eerste van de volgende data: 1) de datum waarop U Uw Armor-diensten activeert, of 2) negentig (90) dagen vanaf de datum waarop U Uw product (bijv. router) installeert, en duurt deze periode voort voor zolang Uw abonnementsperiode duurt. Uw diensten worden automatisch gedeactiveerd aan het einde van de abonnementsperiode en U hebt geen recht op het ontvangen van functie- of contentupdates, tenzij U verlengt.

4.    Uw Armor Diensten hebben mogelijk een anti-diefstalfunctie beschikbaar. Indien geïnstalleerd en ingeschakeld, kunt u de locatie van het apparaat traceren, de toegang tot het apparaat uitschakelen, beelden verzenden die zijn vastgelegd met de camera van uw apparaat of spraakopnamen verzenden die zijn opgenomen met de recorder van uw apparaat.

5.    Tijdens het installatieproces kan Armor andere beveiligingsproducten verwijderen of uitschakelen als dergelijke producten of functies niet compatibel zijn met Armor.

6.    U mag Armor niet gebruiken om op welke manier dan ook ongeautoriseerde toegang te verkrijgen, gegevens of informatie te uploaden, te verzenden en/of over te dragen aan NETGEAR, Bitdefender of derde partijen. U gaat ermee akkoord dat Uw gebruik van Armor in overeenstemming is met alle wetten die op U van toepassing zijn.

7.    U gaat ermee akkoord dat Uw Armor Diensten fucties en functionaliteiten kunnen bevatten waarmee U informatie op Uw appara(a)t(en) kunt beschermen. U kunt worden gevraagd een wachtwoord op te geven om dergelijke informatie te versleutelen en te beschermen. U bent zich ervan bewust dat de fucties en functionaliteiten op Uw verzoek versleutelde informatie tussen apparaten kunnen synchroniseren. U kunt de informatie die U hebt versleuteld niet herstellen als U het wachtwoord verliest of vergeet. U bent zich ervan bewust dat het niveau van versleuteling dat door Armor kan worden gebruikt, Uw informatie moet beschermen tegen de gemiddelde apparaatgebruiker; U erkent echter dat de versleuteling kan worden verbroken. U erkent ook dat informatie die is versleuteld mogelijk niet kan worden hersteld als Uw harde schijf probleemsectoren heeft of defect raakt. NETGEAR kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de toegang tot Uw gegevens, apparaat of systeem wanneer U Uw wachtwoord aan een derde partij heeft verstrekt

8.    NETGEAR of Bitdefender kunnen U wettelijke kennisgevingen en andere mededelingen sturen met betrekking tot Uw abonnements- en onderhoudsdiensten met gebruiksmaking van de informatie die U ons verstrekt. Dergelijke kennisgevingen of mededelingen kunnen worden verzonden via kennisgevingen in het Product of per e-mail, of kunnen op de NETGEAR-website worden geplaatst.

9.    U erkent en gaat ermee akkoord dat NETGEAR of Bitdefender bepaalde persoonlijke en technische gegevens kan verzamelen en gebruiken, waaronder verdachte bestanden, netwerk- en apparatuurinformatie, productgebruik, gedetecteerde malware, ongewenste bestanden en serviceverkeer om haar producten te verbeteren, gerelateerde diensten te leveren en aan te passen en om het niet-gelicentieerde of illegaal gebruik van het product of schade als gevolg van malwareproducten te voorkomen. Verder erkent U en gaat U ermee akkoord dat de gebruikte beveiligingstechnologie Uw netwerkverkeer kan scannen om malware te detecteren en om schade als gevolg van malwareproducten te voorkomen. Alle persoonsgegevens zullen worden verzameld, opgeslagen en anderszins worden gebruikt in overeenstemming met de Privacyverklaring op https://www.netgear.com/nl/about/privacy-policy.

10.    U gaat ermee akkoord uitvoerbare bestanden te uploaden zodat deze door de servers van NETGEAR- of Bitdefender kunnen worden gescand. Deze informatie van Uw computer kan alleen met Uw toestemming naar NETGEAR of Bitdefender worden verzonden en zal niet automatisch worden verzonden. De informatie wordt verzameld met het doel de prestaties van Armor of statistische informatie te verbeteren. Deze informatie zal niet in verband worden gebracht met enige persoonsgegevens of persoonlijk identificeerbare informatie. U gaat ermee akkoord dat NETGEAR (i) geüploade gegevens van Uw Armor-diensten mag gebruiken om producten en diensten te verbeteren; (ii) geüploade gegevens mag gebruiken voor analyse- of rapportagedoeleinden indien een dergelijk gebruik U niet identificeert of informatie bevat die kan worden gebruikt om een individuele persoon te identificeren.

AANVULLENDE ABONNEMENTSVOORWAARDEN VOOR NETGEAR PROSUPPORT VOOR THUISGEBRUIK

1.    Een NETGEAR ProSupport voor Thuisgebruik abonnee die geen gebruik heeft gemaakt van de diensten waarop hij recht heeft, kan ervoor kiezen het plan op te zeggen en een volledige terugbetaling te ontvangen binnen de eerste tien (10) werkdagen van het abonnement door te bellen naar Nederland :+3108000249996, Belgie : +3280075932, Luxemburg : +35280024269 . Na tien (10) werkdagen wordt het abonnement NIET gerestitueerd. Als de diensten zijn gebruikt, zal NETGEAR een bedrag inhouden dat evenredig is aan het gebruik (aantal incidenten vermenigvuldigd met het geldende betaal-per-incident-tarief) en het resterende bedrag terugbetalen. Betaal-per-incident-tarief diensten worden niet gerestitueerd.

2.    NETGEAR ProSupport voor Thuisgebruik biedt de volgende garantie- en ondersteuningsopties voor een periode die wordt aangegeven wanneer u zich abonneert op de dienst: (1) Uitgebreide Garantie (2) Uitgebreide Garantie en Ondersteuning (3) Ondersteuning

2.1    Uitgebreide Garantie

Uitgebreide Garantie breidt de Aanvullende Garantie op Hardware uit en verbetert deze voor een ondersteund en nieuw NETGEAR-apparaat waarvoor u de Uitgebreide Garantie aanschaft ("Ondersteund Product"). U kunt de Uitgebreide Garantie aanschaffen binnen 90 (negentig) dagen na de datum van Uw aankoop van een ondersteund en nieuw NETGEAR-apparaat.

De Uitgebreide Garantie breidt ook uw Garantie op Refurbished Producten uit voor een ondersteund en refurbished apparaat dat U op www.netgear.com of via een erkende wederverkoper ("Ondersteund Product") heeft aangeschaft. U kunt de Uitgebreide Garantie kopen binnen 90 (negentig) dagen na de datum van uw aankoop van een ondersteund en refurbished apparaat.

Zolang een Ondersteund Product onder de garantie valt, zal NETGEAR het apparaat kosteloos repareren of vervangen door hetzelfde of een functioneel gelijkwaardig product.

2.2    Uitgebreide Garantie en Ondersteuning

Uitgebreide Garantie en Ondersteuning is een uitbreiding op en verbetering van de Aanvullende Garantie op Hardware en Ondersteuning voor een Ondersteund Product. U kunt de Uitgebreide Garantie en Ondersteuning aanschaffen binnen 90 (negentig) dagen na de datum van Uw aankoop van een ondersteund en nieuw NETGEAR-apparaat.

Zolang een Ondersteund Product onder de garantie valt, zal NETGEAR het apparaat kosteloos repareren of vervangen door hetzelfde of een functioneel gelijkwaardig product. De Uitgebreide Garantie en Ondersteuning geeft u ook recht op gratis technische ondersteuning door contact op te nemen met NETGEAR-ondersteuning op Nederland :+3108000249996, Belgie : +3280075932, Luxemburg : +35280024269.

2.3    Ondersteuning

Ondersteuning breidt de Technische Ondersteuning voor een Ondersteund Product uit. U kunt de Ondersteuning aanschaffen op het moment van aankoop van een ondersteund en nieuw NETGEAR-product via NETGEAR.com.

Ondersteuning geeft U recht op gratis en onbeperkte technische ondersteuning door contact op te nemen met NETGEAR-ondersteuning op Nederland :+3108000249996, Belgie : +3280075932, Luxemburg : +35280024269.


3.    De Uitgebreide Garantie en Uitgebreide Garantie en Ondersteuning omvatten dekking als gevolg van Onvoorziene Schade door Gebruik ("Accidental Damage from Handling", "ADH") ("ADH-dekking"), met inachtneming van de hieronder beschreven claimlimieten. Als u tijdens de Uitgebreide Garantieperiode een geldige claim indient waarin u NETGEAR informeert dat het Ondersteunde Product defect is geraakt als gevolg van ADH, zal NETGEAR het Ondersteunde Product kosteloos repareren of vervangen door hetzelfde of functioneel gelijkwaardige product. ADH-dekking is alleen van toepassing op een operationeel of mechanische defect veroorzaakt door een voorval bij gebruik dat het gevolg is van een onverwachte en onopzettelijke gebeurtenis, bijvoorbeeld het laten vallen en morsen, die voortvloeit uit uw normale dagelijkse gebruik van het Ondersteunde Product waarvoor een dergelijk product bedoeld is. Van U kan worden verlangd dat U een verklaring geeft van waar en wanneer het voorvaal heeft plaatsgevonden met een gedetailleerde beschrijving van de feitelijke gebeurtenis. NETGEAR kan Uw claim weigeren als U desgevraagd geen informatie over het ongeval verstrekt. NETGEAR behoudt zich ook het recht voor om de toepasbaarheid van ADH-dekking te bepalen op basis van de staat van het Ondersteunde Product ten tijde van de claim.

 
AANVULLENDE ABONNEMENTSVOORWAARDEN VOOR NETGEAR GEARHEAD VOOR THUISGEBRUIK


1.    NETGEAR GearHead voor Thuisgebruik biedt technische ondersteuning op afstand, waarbij een Technical Support Engineer (TSE) met Uw toestemming Uw computer kan overnemen vanaf de externe locatie van de TSE. Ondersteuning voor specifieke computers, randapparatuur, software en andere computergerelateerde producten worden in algemene zin beschreven in http://gearhead.netgear.com/products_supported.html.

2.    Een abonnement op NETGEAR GearHead voor Thuisgebruik dekt computers die zijn aangewezen onder Uw NETGEAR-account. Het abonnement dekt maximaal drie (3) computers in een huis, tenzij U betaalt voor extra computers die onder hetzelfde abonnement vallen. U kunt aanvullende computerondersteuning aanvragen door contact op te nemen met NETGEAR-ondersteuning op Nederland :+3108000249996, Belgie : +3280075932, Luxemburg : +35280024269.

 

AANVULLENDE ABONNEMENTSVOORWAARDEN VOOR UITGEBREIDE MEURAL CANVAS GARANTIE


1.    Een abonnee van de Uitgebreide Meural Canvas Garantie, die geen gebruik heeft gemaakt van de diensten waarop hij recht heeft, kan ervoor kiezen om binnen de eerste veertien (14) werkdagen van het abonnement het abonnement op te zeggen en een volledige terugbetaling te ontvangen onder de voorwaarden die worden beschreven in sectie 7 of binnen 30 dagen in overeenstemming met sectie 8 van de Algemene Voorwaarden. Als de diensten zijn gebruikt, zal NETGEAR een bedrag inhouden dat evenredig is aan het gebruik (aantal incidenten vermenigvuldigd met het geldende betaal-per-incident-tarief) en het resterende bedrag terugbetalen. Betaal-per-incident diensten worden niet gerestitueerd.

2.    NETGEAR's Uitgebreide Meural Canvas Garantie breidt de Beperkte Hardware Garantie voor een Meural Canvas ("Canvas") uit en verbetert deze. U kunt de Aanvullende Garantie aanschaffen binnen 90 (negentig) dagen na de datum van Uw aankoop van een nieuw Canvas. Zolang een Canvas onder de garantie valt, zal NETGEAR deze kosteloos repareren of vervangen door hetzelfde of een functioneel gelijkwaardige Canvas. U kunt contact opnemen met NETGEAR-ondersteuning op Nederland :+3108000249996, Belgie : +3280075932, Luxemburg : +35280024269.

De Uitgebreide Meural Canvas Garantie omvat geen dekking als gevolg van onvoorziene schade, hier gedefinieerd als fysieke schade, breuk of defect veroorzaakt door een ongeval of een gevolg van een onverwachte en onbedoelde gebeurtenis, bijvoorbeeld vallen, morsen, breuk of schade die voortvloeit uit Uw normale dagelijkse gebruik van het Canvas.

 

AANVULLENDE VOORWAARDEN VOOR NETGEAR E-STORE

1.    Account. Het kan zijn dat U een account moet aanmaken om aankopen te doen op www.netgear.com ("eStore-account") en dat daaraan een geldige betaalmethode moet zijn gekoppeld. Als er een probleem is met het in rekening brengen van de door U geselecteerde betaalmethode, kan NETGEAR kosten in rekening brengen voor elke andere geldige betaalmethode die aan Uw eStore-account is gekoppeld. U bent verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van Uw eStore-account en wachtwoord en voor het beperken van de toegang tot Uw account, en U gaat ermee akkoord de verantwoordelijkheid te aanvaarden voor alle activiteiten die plaatsvinden onder Uw account of wachtwoord. NETGEAR verkoopt geen producten voor kinderen. Als U jonger bent dan 18 jaar, mag U geen eStore-account aanmaken en mag U alleen aankopen doen met een ouder of voogd. NETGEAR behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken diensten te weigeren, accounts te beëindigen, content te verwijderen of te bewerken of bestellingen te annuleren. Het verzamelen, opslaan en gebruiken van Uw eStore-accountgegevens door NETGEAR geschiedt in overeenstemming met het Privacybeleid van NETGEAR op https://www.netgear.com/nl/about/privacy-policy/

2.    Betalen voor Uw bestelling. NETGEAR brengt Uw betaalmethode voor een artikel in rekening op het moment van verzending. NETGEAR kan echter op het moment dat U de bestelling plaatst, een pre-autorisatie van Uw orderbedrag bij Uw creditcard, creditcard maatschappij of debitcardinstelling uitvoeren. Wanneer U vooruit bestelt met een betaalkaart, zal NETGEAR het bedrag van Uw kaart afschrijven wanneer U de vooruitbestelling plaatst.

3.    Prijs Aanpassingen. NETGEAR streeft consequent naar het handhaven van concurrerende prijzen voor haar Producten en Diensten. NETGEAR biedt geen Prijs Aanpassingen aan.

4.    Verzending, Levering, Eigendom en Risico op Verlies. NETGEAR zal de Producten verpakken en verzenden in overeenstemming met haar standaardpraktijken. Verzend- en administratiekosten zijn bijkomende kosten, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven op het moment van verkoop. Producten worden verzonden door een externe vervoerder op grond van een verzendcontract. Eigendom op de Producten en het risico op verlies gaan op U over bij de levering van de Producten door NETGEAR aan U of aan een door U aangewezen derde partij.

5.    Onbeschikbaarheid van Account; Beëindiging; Fraude. NETGEAR kan Uw gebruik van of toegang tot Uw account beëindigen of opschorten in geval van een inbreuk op deze Algemene Voorwaarden. Als NETGEAR U ervan op de hoogte stelt dat Uw toegang tot of gebruik van Uw account wordt beëindigd, dient U alle toegang tot of gebruik van Uw account onmiddellijk te staken en gestaakt te houden. NETGEAR behoudt zich het recht voor om elke bestelling te annuleren, uit te stellen, te weigeren te verzenden of terug te roepen van de verzender in geval van fraude, zonder U daarvan op de hoogte te stellen.

© 2022 NETGEAR, Inc. & NETGEAR International Limited. Alle rechten voorbehouden.

Herziening van kracht vanaf: 23 juni 2022